Hoogactieve bronnen

Voor hoogactieve bronnen geldt een registratieplicht. Bovendien moet voor het veilig afvoeren van hoogactieve bronnen een financiële zekerheid worden gesteld. Daarnaast bent u verplicht om in de jaarkennisgeving opgave te doen van de bronnen die u bezit. Hoogactieve bronnen registreert u in het ANVS-loket.

Wat is een hoogactieve bron?

Een hoogactieve bron is een ingekapselde bron die een radionuclide bevat waarvan de activiteit een bepaalde waarde overstijgt. Welke waarde dit is staat in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (bijlagen 1 en 4, tabel 1).

Hoe registreer ik een hoogactieve bron?

Een radioactieve bron die is aangewezen als hoogactieve bron (HASS-bron) moet u registreren. Registreren van een HASS-bron kan in het ANVS-loket:

 • Ga naar het ANVS-loket en log in met eHerkenning.
 • Ga vervolgens naar 'kennisgevingen en meldingen' en kies 'kennisgevingen'.
 • Kies bij type voor kennisgeving hoogradioactieve bronnen of voor jaarkennisgeving hoogactieve bronnen.
 • Nadat u uw bedrijfsgegevens heeft ingevuld kunt u kiezen of u uw bronnen wilt aanleveren met behulp van een CSV-bestand. In de bijlage Kennisgeving HASS Beschrijving CSV HASS Bulk leest u hoe u bronnen indient met behulp van een CSV-bestand.
 • Vul de overige vragen in.

Na het indienen van de (jaar)kennisgeving ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Welke verplichtingen zijn er als ik hoogactieve bronnen bezit?

Het voorhanden hebben van hoogactieve bronnen brengt meer verplichtingen met zich mee, onder andere ten aanzien van:

 • Kennisgevingen aan de ANVS (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, artikel 4.9 en 4.18, 2e lid, Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, artikel 3.12, 2e lid, bijlage 5 en artikel 4.12).
 • Administratie, beheer en voorlichting (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, par. 4.3.3).
 • Het hebben van een beveiligingsplan (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, artikel 4.7, Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, artikel 4.2).
 • Het hebben van een bedrijfsnoodplan (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, artikel 6.7, Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, artikel 6.2).

Jaarkennisgeving hoogactieve bronnen

Bent u in het bezit bent van hoogactieve bronnen, dan moet u hiervan jaarlijks opgave doen. In de eerste 2 weken van ieder kalenderjaar meldt u schriftelijk de volgende gegevens:

 • het identificatienummer van de hoogactieve bron;
 • de naam van de ondernemer;
 • de locatie van de hoogactieve bron en de plaats waar deze bron zich binnen deze locatie bevindt. U meldt ook of sprake is van vast gebruik of van opslag vanwege mobiel gebruik;
 • het nummer van de vergunning;
 • het soort radionuclide;
 • de activiteit van de hoogactieve bron op de datum van productie of, als deze activiteit onbekend is, de activiteit op de datum dat de bron voor het eerst op de markt is gebracht;
 • de datum van productie en de datum waarop de bron voor het eerst op de markt is gebracht.

Financiële zekerheidstelling

Gebruikers van hoogactieve bronnen moeten borg stellen ten behoeve van de Staat der Nederlanden. Dit om de kosten te dekken voor afvoer van de bron bij faillissement van de gebruiker of verlies van de bron. Binnen Nederland is de afspraak dat per bron maar één keer een borg wordt gesteld. Voor buitenlandse ondernemingen geldt dat zij altijd borg moeten stellen. Dit geldt ook wanneer de opslag van de bron niet gebeurt in Nederland.

Op 3 manieren is een financiële zekerheid te stellen: door een bankgarantie, een deposito of door het afsluiten van een verzekering.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te Den Haag heeft een bankrekening ter beschikking gesteld waarop een deposito gestort kan worden. Na afvoer van de hoogactieve bron aan een door onze ministers erkende ophaaldienst, kunt u met overleg van een kopie bewijs van overdracht het openstaande depositobedrag terugvorderen. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen wordt uw financiële zekerheidstelling retour gezonden naar de desbetreffende bank en krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging. In geval van een deposito wordt het bedrag teruggestort.

 • Het rekeningnummer voor het storten van het deposito is 705.000.486, bij ING Bank; SWIFT nr.: INGBNL2A, en IBAN nr.: NL86INGB0705000486 ten name van het ministerie van IenW IBI ontvangsten onder vermelding van het kenmerk.