Aanvragen vergunning

De ANVS beoordeelt vergunningaanvragen en verleent vergunningen. Een vergunningaanvraag bevat informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen. Het aanvragen van een vergunning kan meestal met een standaardformulier. De ANVS toetst of de aanvrager voldoende informatie heeft aangeleverd.

Procedure aanvraag vergunning

Basis voor deze toetsing zijn de criteria in artikel 2.6 van de uitvoeringsregeling Stralingsbescherming EZ. De volgende drie principes zijn belangrijk bij de toetsing van uw aanvraag:

 • Rechtvaardiging
  In de aanvraag geeft u het categorienummer van de aangevraagde handelingen en/of werkzaamheden aan dat in de positieve lijst in de ministeriële regeling staat: Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling.
  Staat uw toepassing niet in deze lijst? Dan moet u zelf de voordelen en nadelen van een handeling met ioniserende straling voor de gezondheid en voor sociale, economische en financiële omstandigheden afwegen. Alleen als de voordelen groter zijn dan de nadelen mag de handeling of werkzaamheid plaatsvinden. Bij gezondheidschade gaat het om schade voor alle direct betrokkenen: werknemers en overige leden van de bevolking.
  Sommige toepassingen uit het verleden zijn niet gerechtvaardigd verklaard. Kijk hiervoor in de negatieve lijst in de ministeriele regeling: Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling;
 • Optimalisatie
  Gebeuren er handelingen en/of werkzaamheden dan zorgt de ondernemer dat individuele personen (in samenhang met het aantal blootgestelde personen) door de handeling zo min mogelijk blootstaan aan straling. De ondernemer zorgt dat de kans op een potentiële blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. Bij een onverhoopte blootstelling zorgt de ondernemer dat de dosis zo gering mogelijk is;
 • Dosislimieten
  De handelingen en/of werkzaamheden mogen de dosislimieten voor blootgestelde werknemers en voor leden van de bevolking niet overschrijden.

Verzoek om nadere informatie

Wanneer de informatie onvoldoende is, vragen we de aanvrager om meer gegevens. Het gaat dan uiteraard om gegevens die relevant zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Het verzoek om nadere informatie moeten wij binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag doen. De termijn van 8 weken is de uiterste termijn waarbinnen de ANVS een besluit op de aanvraag moet nemen. Op het moment dat de ANVS nadere informatie opvraagt, staat de behandeling van de aanvraag stil. De termijn van 8 weken gaat dan pas weer lopen als de nadere informatie is ontvangen.

Beslistermijn

Als we geen nadere informatie opvragen, mag de aanvrager van de vergunning in principe aannemen dat binnen 8 weken een beschikking volgt. In bepaalde gevallen is een aanvraag voor een vergunning gebonden aan een zogenoemde uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure. In dat geval schrijft de Algemene wet bestuursrecht een beslistermijn van 6 maanden voor.

Afhankelijk van de activiteit van een radioactieve bron kan sprake zijn van een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure. Hierbij krijgt het publiek (betrokken omwonenden) de gelegenheid te reageren op de ontwerpbeschikking. De termijn kan dan oplopen tot 6 maanden.

In artikel 46 van het Besluit stralingsbescherming staat hoe u kunt berekenen of een lange procedure voor uw aanvraag geldt. We starten een lange procedure alleen als op de betreffende locatie niet eerder een soortgelijke vergunning is verleend.

Bezwaar

Na het verlenen van de vergunning wordt deze in de Staatscourant gepubliceerd. Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de datum van de verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Daarom is de vergunning tijdens deze periode nog niet geldig (6 weken wachttermijn). Alleen met een goed gemotiveerd verzoek kunt u eventueel ontheffing van de wachttermijn krijgen.