Melden ongewone gebeurtenis nucleaire installatie

De Kernenergiewet verplicht vergunninghouders van nucleaire installaties om ongewone gebeurtenissen tijdig te melden aan de ANVS.

Wat is een ongewone gebeurtenis?

Ongewone gebeurtenissen zijn gebeurtenissen die een relatie hebben met de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Voor (mogelijke) ongevallen geldt een ander meldregime (zie onderaan). Het gaat om bijzondere gebeurtenissen waarbij sprake was of had kunnen zijn van:

  • Stralingsincidenten (bijvoorbeeld een niet voorziene lozing van radioactiviteit of blootstelling van een medewerker)
  • Een nadelig effect op de veilige bedrijfsvoering
  • Een overtreding van de (veiligheids)technische specificaties van de installatie

De precieze criteria zijn vastgelegd in de vergunningen en (veiligheids)technische specificaties van de installaties. De ANVS geeft in de handreiking meldcriteria nucleaire inrichtingen verdere uitleg over de wettelijke meldplicht.

Doel meldingen

Door meldingen aan te nemen en toe te zien op een goede afhandeling ervan, draagt de ANVS bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de Nederlandse nucleaire installaties. Dit doet de ANVS door:

  • alle verplicht en onverplicht te melden relevante ongewone gebeurtenissen van de Nederlandse vergunninghouders te registreren en zo nodig te analyseren;
  • het leren van de ongewone gebeurtenissen, het delen van deze kennis met vergunninghouders en het opnemen van die storingen die een brede relevantie hebben in internationale databases van de IAEA;
  • toezicht te houden op de afwikkeling van de gemelde storing;
  • tot slot communiceert de ANVS transparant over de gemelde ongewone gebeurtenissen en de afhandeling hiervan via de website.

Melding ongewone gebeurtenissen

De meldplichtige ongewone gebeurtenissen zijn in twee categorieën op te delen. Spoedeisende en niet-spoedeisende. De niet-spoedeisende meldingen moeten schriftelijk gemeld worden aan de ANVS. De spoedeisende gebeurtenissen moeten telefonisch aan de inspecteur van dienst gemeld worden. De contactgegevens voor deze meldingen zijn per brief aan de installaties verstrekt. Wanneer nodig kan voor meer informatie contact worden opgenomen met de inspecteur van de specifieke installatie. Als u niet weet wie de inspecteur voor uw installatie is, kunt u contact opnemen via het algemene mailadres info@anvs.nl.

Melden (dreigende) ongevallen nucleaire installaties

Vergunninghouders van nucleaire installaties moeten bij (dreigende) ongevallen bellen met het crisisloket ANVS: 070- 383 24 25 (24/7 beschikbaar)

Meer informatie: Incidenten met A- en/of B-objecten