ANVS-protocol tijdelijk toestaan van niet vergunde medische handelingen met stralingsbronnen in verband met COVID-19

De ANVS heeft een protocol ontwikkeld om medische toepassingen tijdelijk toe te staan buiten de reikwijdte van de Kernenergiewetvergunning in verband met de COVID-19-crisis. Dit naar aanleiding van signalen die de ANVS ontving van zorginstellingen die niet voldoende ruimte in hun vergunning hebben om in deze situatie goede zorg te leveren.

Aanleiding
Om vast te kunnen stellen of een persoon ziekteverschijnselen heeft ten gevolge van het COVID-19 virus maken zorginstellingen gebruik van diagnostische apparatuur, met name voor het maken van opnames van de longen. Zorginstellingen zijn daarom in sommige gevallen genoodzaakt een tijdelijke uitbreiding te doen van die apparatuur of deze apparatuur te gebruiken op plaatsen die niet voorzien zijn in de geldende kernenergiewetvergunningen. Momenteel wordt er veel gebruik gemaakt van mobiele CT-scanners en uitbreidingen in de Spoedeisende Hulp.


Toezicht en handhaving
De medische urgentie in verband met de COVID-19 situatie vraagt van de ANVS dat met interventie op een bijzondere manier wordt omgegaan. De ANVS heeft de bevoegdheid om in bepaalde situaties niet handhavend op te treden, oftewel te gedogen. De ANVS heeft een gedoogbeleid, dat is opgenomen in de toezicht-en interventiestrategie 2023. De kern van dat beleid is dat gedogen slechts tot de mogelijkheden behoort in overgangs- en/of overmachtssituaties en in gevallen waarin een zwaarder wegend belang leidt tot het afzien van handhavend optreden. Dat is momenteel het geval.


Tijdelijk protocol
Normaliter dient een zorginstelling een wijziging van de vergunning aan te vragen. In de huidige omstandigheden is dit niet werkbaar, omdat zowel het indienen van aanvraag tot aanpassing van de vergunning door de zorginstelling als het beoordelen van de aanvraag door de ANVS veel tijd kost.

De ANVS stelt daarom een tijdelijk protocol op. Een zorginstelling die vanwege de COVID-19-crisis medische handelingen met stralingsbronnen moet uitvoeren die buiten de vergunning vallen, moet vooraf toestemming vragen bij de ANVS. De ANVS vraagt daarbij een beperkt aantal gegevens aan te leveren om de veiligheid en rechtvaardiging van de stralingstoepassingen te beoordelen en zicht op de situatie te houden.

Via dit invulformulier kan de stralingsbeschermingsdeskundige of klinisch fysicus de aanvraag indienen bij de ANVS. Na positieve beoordeling stuurt de ANVS binnen een zo kort mogelijke termijn een schriftelijke verklaring aan de zorginstelling waarin wordt aangegeven ten aanzien van welke handelingen en onder welke voorwaarden de handelingen tijdelijk mogen worden uitgevoerd. Hierin staat dat weliswaar sprake is van een overtreding van de vergunning, maar dat er gezien de omstandigheden niet op zal worden gehandhaafd.

Het protocol betekent een administratieve verlichting voor de zorginstellingen en maakt het mogelijk dat zij snel de noodzakelijke medische handelingen kunnen uitvoeren. De ANVS komt met deze tijdelijke werkwijze tegemoet aan de vragen en behoefte uit de zorgsector.

Meer informatie
Voor vragen in niet dringende gevallen kan contact worden opgenomen met de ANVS, bij voorkeur via postbus.aanvragenenmelden@anvs.nl. In dringende gevallen kan contact worden opgenomen met de Dienstdoend Ambtenaar Straling ANVS (DDA Straling), bereikbaar op telefoonnummer 088-4890500.