Erkenning van opleidingsinstellingen

In de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming staan de eisen voor erkenning van instellingen die opleidingen aanbieden op het gebied van stralingsbescherming. Wie deze opleidingen aanbiedt, moet zijn erkend.

Erkenning is verplicht

Instellingen waar personen een diploma, certificaat of een ander getuigschrift ter afsluiting van een opleiding op het gebied van stralingsbescherming kunnen behalen, moeten erkend zijn door de ANVS (artikel 5.11 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)).

Wat zijn de eisen voor erkenning?

De eisen voor opleidingsinstellingen staan in artikel 5.4 en afdelingen 5.3 en 5.4 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De eisen hebben betrekking op de organisatie en deskundigheid van de instelling en op de inhoud van de opleidingen die de instelling aanbiedt.

Welke informatie moet u verstrekken bij een aanvraag?

De eisen aan een aanvraag om erkenning staan in artikel 5.4 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Het gaat om:

  • de naam en het adres van de instelling;
  • de naam van de opleiding;
  • de naam en deskundigheid van de opleidingsverantwoordelijke;
  • een beschrijving van de opzet, de onderwerpen, de doelgroep, de doelstelling en de duur van de opleiding;
  • de samenstelling en het reglement van de examencommissie van de opleiding;
  • een beschrijving van de wijze waarop de onafhankelijkheid van de examinering van de opleiding wordt geborgd;
  • een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de adequate procedures, bedoeld in de artikelen 5.25 en 5.26 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

De erkenning wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.  

De erkenning

De erkenning heeft betrekking op de instelling, maar bij de aanvraag moeten ook de relevante gegevens over de opleidingen worden verstrekt. In de erkenningsbeschikking wordt verwezen naar de benamingen van de opleidingen die in de beoordeling van de aanvraag zijn betrokken. Belangrijke wijzigingen in opleidingen of nieuwe opleidingen moeten aan het bevoegd gezag worden medegedeeld.

Geldigheidsduur erkenning

De erkenning is geldig voor een periode van 5 jaar. Na deze periode moet u de erkenning laten verlengen.

Verlenging erkenning

Voor verlenging van de erkenning moet u voldoen aan dezelfde criteria als voor de eerste erkenning.

Kosten erkenning opleidingsinstelling

De erkenning kost 1865 euro (vanaf 1 januari 2023).

Afhandeling van uw aanvraag

Na behandeling van uw aanvraag ontvangt u een beschikking. De ANVS probeert uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Hou rekening met de termijn die nodig is voor het aanleveren van eventuele extra gegevens.

Na het afgeven van de beschikking volgt nog een bezwaartermijn van 6 weken, waarin uw erkenning nog niet definitief van kracht is.

De erkenning wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en de opleiding wordt toegevoegd aan het register van erkende instellingen.

Bezwaar aantekenen

Tegen een besluit kunt u bezwaar maken (overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht):

  • Binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend. De wijze waarop staat onderaan de beschikking. Hierop wordt een zogenaamde beslissing op bezwaar genomen.
  • Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing in beroep gaan. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Daarnaast kunt u desgewenst bij ANVS een klachtenprocedure starten.