8 mei 2017 - Herziene interventiebeschikking tritiumverontreiniging op de onderzoekslocatie Petten

In  2012 is er tritium gemeten in het grondwater in de bodem bij de Hoge Flux Reactor van NRG in Petten. De oorzaak was een lekkage, die destijds direct is gedicht. Om de tritiumverontreiniging te verwijderen, is NRG in februari 2013 gestart met saneren door het oppompen van grondwater. De ANVS heeft in 2014 in een interventiebesluit aan NRG een saneringsnorm opgelegd van 100 Becquerel per liter (Bq/L) tritium buiten het terrein van de onderzoekslocatie Petten (OLP).

Naar aanleiding van de in de afgelopen jaren gemeten tritiumconcentraties in het grondwater en de modelsimulaties van de grondwaterstroming, heeft NRG tot tweemaal toe de saneringwijze bijgesteld en is het netwerk voor het monitoren van het grondwater uitgebreid. Zowel de grondwaterstroming als het effect van de tritiumsanering op de verplaatsing van de tritiumverontreiniging bleken anders dan verwacht.

Wijziging interventiebesluit

Het blijkt dat de saneringswaarde op de terreingrens, zoals vastgelegd in de interventiebeschikking uit 2014, in de toekomst overschreden zal worden. NRG heeft de ANVS hierover tijdig geïnformeerd en aangegeven dat zij verwachten de opgelegde saneringsnorm bij gelijkblijvende saneringsaanpak in de toekomst niet te zullen halen. Begin  2017 heeft NRG bij de ANVS een verzoek ingediend tot wijziging van de interventiebeschikking.

De ANVS heeft geconstateerd dat er geen moment sprake is geweest van een overtreding van het interventiebesluit en dat er geen sprake is van risico’s voor de omwonenden en het milieu.

Studie RIVM

De ANVS heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven de analyses en conclusies van NRG nader te bezien en te voorzien van een onafhankelijk deskundigenadvies. In haar rapport geeft het RIVM een advies dat specifiek ingaat op de vraag wat de radiologische consequenties zijn van de te verwachten besmettingsniveaus. Volgens dit advies zijn de radiologische consequenties zeer beperkt. Op basis van de meest onwaarschijnlijke scenario’s komt het RIVM tot de inschatting dat de maximaal opgelopen dosis voor de bevolking onder een niveau blijft wat doorgaans als onbeduidend of triviaal wordt beschouwd.

Besluit

De ANVS heeft in de besluitvorming naast veiligheid ook rekening gehouden met de balans  tussen het verwijderen van tritium en zo min mogelijk verstoring van het watersysteem in de duinen. Gezien de beperkte schade die het tritium kan veroorzaken volgens analyses van het RIVM, is het onverstandig om schade in de duinen te veroorzaken met maatregelen die slechts een klein effect hebben. Tot slot is de nog aanwezige tritiumverontreiniging relatief klein, bijvoorbeeld lager dan de wettelijke vrijstellingsgrens voor lozingen van tritium naar de lucht of naar het openbaar riool.

Op basis van de aanvraag van NRG en de onderzoeksresultaten van het RIVM heeft de ANVS een nieuwe afweging gemaakt en de saneringnorm aangepast. De interventiebeschikking is herzien en de saneringsnorm buiten de OLP is verhoogd naar 5000 Bq/L. NRG wordt verplicht de herziene interventie uit te voeren overeenkomstig een door de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) goedgekeurd plan van aanpak.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de ANVS.

Zie ook