6 mei 2019 - Tritium gemeten buiten terreinsgrens NRG

NRG informeerde de ANVS op 30 april 2019 dat tritium is gemeten in de sloot langs de Westerduinweg in Petten. Dit tritium is afkomstig van de in 2012 geconstateerde en aan de ANVS gemelde lekkage van tritium in de bodem uit een door corrosie aangetaste ondergrondse leiding. De door NRG gemeten concentratie tritium in het slootwater is beperkt en heeft geen consequenties voor de gezondheid van mens en dier. Het oppervlaktewater en de naastgelegen landbouwgrond kunnen gewoon gebruikt worden.

 In de herziene interventiebeschikking van 8 mei 2017 is een saneringsnorm vastgesteld. Uit de rapportages van de grondwatermetingen blijkt dat deze saneringsnorm niet is overschreden.

Afgelopen week heeft NRG voor het eerst geconstateerd dat het tritium voorbij de inrichtingsgrenzen is verplaatst. Zij heeft daarover de landeigenaren geïnformeerd. Het was voorzien dat een deel van het in de bodem gelekte tritium door de grondwaterstroming uiteindelijk buiten het OLP-terrein zou komen, ondanks de saneringswerkzaamheden die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Conform het plan van aanpak dat werd beoordeeld door de ANVS, voert NRG periodiek metingen uit aan het slootwater en grondwater om verandering in de gemeten concentraties en daarmee de verplaatsing van het tritium in kaart te brengen.

NRG zal intensiever metingen uitvoeren aan het slootwater en grondwater en gaat het aantal meetpunten uitbreiden. De ANVS houdt toezicht op hoe de meetresultaten zich ontwikkelen en of NRG het in 2018 door de ANVS goedgekeurde saneringsplan naleeft.