Definitieve vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afval ter inzage

Van 11 januari 2018 tot en met 22 februari 2018 ligt de definitieve vergunning van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) ten behoeve van het wijzigen van de voorschriften in de Kernenergiewetvergunning ten aanzien van het historisch afval ter inzage. Gedurende deze periode van terinzagelegging kan door belanghebbenden beroep tegen de vergunning worden ingesteld.

Achtergrond vergunning

Bij NRG ligt in het verleden geproduceerd historisch radioactief afval opgeslagen in de Waste Storage Facility (WSF). NRG heeft hiervoor een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). Op grond van de lopende Kew-vergunning is NRG verplicht dit historisch afval af te voeren naar de COVRA te Nieuwdorp, gemeente Borsele. De voorschriften D.5 tot en met D.13 in de Kew-vergunning schrijven voor dat dit gebeurt op basis van goedgekeurde Plannen van Aanpak. De ANVS heeft het meest recente Plan van Aanpak bij besluit van 1 juni 2017, kenmerk ANVS-2017/5480, goedgekeurd.

Directe aanleiding voor de wijzigingsaanvraag is de in deze goedkeuring opgenomen voorwaarde dat NRG uiterlijk 1 juli 2017 een wijziging van voorschrift D.5 van haar Kew-vergunning dient aan te vragen. Reden voor deze verplichting is dat de datum van 31 december 2017 genoemd in voorschrift D.5 voor het afvoeren van een deel van het historisch afval niet gehaald kan worden.

De door NRG aangevraagde wijziging betreft het actualiseren van de voorschriften D.5 tot en met D.13 ten aanzien van het historisch afval, waarmee deze in overeenstemming worden gebracht met de huidige situatie en de meest recente goedgekeurde Plannen van Aanpak.

Op 22 juni 2017 is van NRG een aanvraag tot wijziging van de vergunning ontvangen. Op 18 juli 2017 is een aanvulling op de aanvraag ontvangen. Op 1 november 2017 is mededeling gedaan van de ontwerpvergunning en van de mogelijkheid tot inspraak daarop. De inspraaktermijn liep tot en met 13 december 2017. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.