Definitieve vergunning Technische Universiteit Delft ter inzage

Van 31 januari 2019 tot en met 14 maart 2019 ligt de definitieve vergunning van de Technische Universiteit Delft (TUD) in verband met het aanbrengen van een koude neutronenbron naast de reactorkern van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft en enkele andere wijzigingen ter inzage. Tot en met 14 maart 2019 kan door belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep tegen de vergunning worden ingesteld bij de Raad van State.

Achtergrond van de aanvraag

De HOR is een onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft (RID) te Delft. Het RID is een universitair centrum van de TUD. De HOR produceert geen elektriciteit, maar is alleen bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De TUD heeft een Kernenergiewetvergunning voor de HOR.

Eind 2012 is het project OYSTER gestart (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation). OYSTER beoogt de HOR te moderniseren, waardoor de reactor preciezer en breder inzetbaar wordt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en vragen vanuit de markt.

De omvang van het project OYSTER, dat eerder uit drie onderdelen bestond, is inmiddels beperkt tot één onderdeel: het inbouwen van een koude neutronenbron naast de reactorkern. De koude neutronenbron, die op zichzelf geen radioactieve toepassing is, maakt het mogelijk neutronen van de reactor te vertragen, waardoor betere onderzoeksresultaten worden verkregen. Ten behoeve van de vergunningaanvraag is door de TUD op vrijwillige basis ook een milieueffectrapport opgesteld.

Inzage en inspraak

Van 23 augustus 2018 tot en met 3 oktober 2018 hebben de vergunningaanvraag en het MER ter informatie  inzage gelegen. Van 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 heeft ook de ontwerpvergunning ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid geweest om zienswijzen over de ontwerpvergunning en het MER naar voren te brengen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

De ANVS heeft bij besluit van 29 januari 2019 de definitieve vergunning verleend. De vergunning is op 29 januari 2019 aan de TUD bekendgemaakt. In de vergunning is met de aanvraag tot wijziging van de vergunning onder voorwaarden ingestemd. Nu er geen zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn ingediend, is de definitieve vergunning conform de ontwerpvergunning  vastgesteld.

Meer informatie over de procedure is te vinden in de kennisgeving.