Definitieve vergunning NRG ter inzage

Vanaf 13 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 ligt de definitieve vergunning voor de Stichting ECN en Stichting ECN Nucleair in hun hoedanigheid van vennoten in de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (NRG) ter inzage ten behoeve van de STEK-hal en productie van Jodium-125 (I-125). Tot en met 25 juli 2019 kan door belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, beroep tegen de vergunning worden ingesteld bij de Raad van State.

Achtergrond van de ontwerpvergunning

NRG verricht nucleair onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid op de Onderzoekslocatie Petten (OLP) in Noord-Holland. Voor haar inrichting beschikt NRG over een vergunning op grond van de Kernenergiewet.

STEK-hal en inrichtingsgrens

Bij de aan NRG vergunde processen ontstaat radioactief afval dat moet worden afgevoerd naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). NRG is voornemens tijdelijk radioactieve afvalstoffen en splijtstoffen, die gereed zijn voor transport naar COVRA, op te slaan in de STEK-hal voorafgaand aan dat transport. NRG vraagt deze opslag aan voor de periode tot 2022. Op dat moment zal een nieuwe opslaglocatie gereed zijn. Het Veiligheidsrapport wordt met het oog hierop aangepast. NRG vraagt in verband hiermee ook een wijziging van de inrichtingsgrens aan, zodat alle transportbewegingen met betrekking tot de STEK-hal binnen de inrichting van NRG plaatsvinden en niet op het terrein van andere gebruikers van de OLP.

De productie van Jodium-125

NRG wenst het productportfolio van medische radio-isotopen te verbreden met de productie van Jodium-125 dat verwerkt wordt tot jodiumzaadjes voor de behandeling van prostaatkanker en borstkanker. Hiervoor wordt het Veiligheidsrapport voor dit deel van de inrichting aangepast.

Voor deze voorgenomen activiteiten is een wijziging van de aan NRG verleende Kew‑vergunning nodig. Daarnaast wordt ambtshalve een aantal aan de vergunning verbonden voorschriften aangepast.

Voor de besluitvorming over de vergunningaanvraag voor het gedeelte inzake de STEK-hal is een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is bevoegd om op de vergunningaanvraag te beslissen.

Inzage en inspraak

Van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 hebben de vergunningaanvraag, de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid geweest om zienswijzen over de ontwerpvergunning naar voren te brengen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

De ANVS heeft bij besluit van 11 juni 2019 de definitieve vergunning verleend en aan NRG bekendgemaakt. In de vergunning is met de aanvraag tot wijziging van de vergunning onder voorwaarden ingestemd. Nu er geen zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn ingediend, is de definitieve vergunning conform de ontwerpvergunning vastgesteld.

Meer informatie over de procedure is te vinden in de kennisgeving definitieve vergunning NRG