Besluit Wob-verzoek over inspectie naar tarieven COVRA

De ANVS heeft via een inspectie gekeken naar de tariefstelling voor radioactief afval door de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Dit is een inspectiebevoegdheid van de ANVS op grond van de Kernenergiewet en de Algemene wet bestuursrecht. De ANVS heeft hiervan ook melding gedaan in haar jaarverslag.

De ANVS heeft als toezichthouder de taak om te controleren of de COVRA de kosten voor de opslag van radioactief afval op een transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze in rekening brengt. Op basis van de inspectie signaleerde de ANVS dat onvoldoende is uitgewerkt wat onder transparantie in dit kader precies moet worden verstaan, mede in relatie tot in het verleden gemaakte keuzes.

Door de ANVS is geconstateerd dat het voor een eventueel vervolgtoezicht van de ANVS op de tarieven van belang is dat de kaderstelling voor het systeem voor de financiering van beheer van radioactief afval verder wordt uitgewerkt. Hierover heeft de ANVS een uitvoeringssignaal gegeven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij de ANVS is een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voor informatie uit de inspectie en het uitvoeringssignaal. Als een Wob-verzoek om specifieke informatie wordt gedaan, maakt de ANVS die informatie in principe openbaar. Dat geldt niet als er sprake is van een weigeringsgrond of als het informatie betreft die niet onder het Wob-verzoek valt. Op basis van het verzoek heeft de ANVS acht documenten gevonden die onder het Wob-verzoek vallen. Op 14 juli 2020 nam de ANVS het besluit deze informatie openbaar te maken, behoudens enkele passages daarin die onder de weigeringsgronden vallen van het Wob-verzoek en informatie betreffen die niet onder het Wob-verzoek valt.

Omdat de COVRA bezwaar had tegen (de gedeeltelijke) openbaarmaking van de stukken, is door de COVRA een voorlopige voorziening gevraagd tegen het door de ANVS genomen Wob-besluit. Op woensdag 9 september 2020 was de zitting bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda en op 22 september 2020 heeft de voorzieningenrechter het verzoek van COVRA afgewezen. Dit betekent dat de ANVS de stukken openbaar mag maken.