Plannen en draaiboeken

Nederland is voorbereid op een kernongeval. Er zijn plannen en draaiboeken opgesteld die regelmatig worden bijgewerkt. Hulporganisaties oefenen regelmatig wat zij moeten doen bij een ongeval met straling. 

Om kernongevallen en stralingsongevallen goed te kunnen bestrijden, zijn verschillende partijen betrokken. Het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) beschrijft de hoofdstructuur van de organisatie voor de crisisbeheersing bij stralingsincidenten. Het Responsplan NCS beschrijft onder andere de soorten stralingsongevallen en de responsprocessen. In de regionale rampbestrijdingsplannen staan maatregelen beschreven. De veiligheidsregio’s bereiden deze maatregelen voor en zij voeren de maatregelen uit tijdens een ongeval (zoals evacueren van bewoners en uitdelen jodiumtabletten). 

Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten

Het Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten heeft betrekking op de communicatieaanpak bij grotere nucleaire- of stralingsincidenten waarbij de nationale crisisbeheersingsstructuur wordt opgeschaald of waarbij nationale bijstand nodig blijkt. Dit plan is niet van toepassing op incidenten waarbij er bijvoorbeeld sprake is van verkeerd gebruik van apparatuur door een tandarts of dierenarts.

Oefeningen en opleidingen

Betrokkenen bij de stralingsongevallenbestrijding krijgen opleidingen, trainingen en oefenprogramma’s. Zo zijn ze goed voorbereid op de bestrijding van een stralingsongeval. In 2011 is de laatste grote nationale oefening geweest. Jaarlijks organiseert de overheid diverse kleinere oefeningen.

Informatie uitwisselen met buurlanden

Stralingsongevallen kunnen grensoverschrijdend zijn. De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat betrokken landen elkaar dan zo snel mogelijk alarmeren en informeren.

Aansprakelijkheid bij kernongevallen

De Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) regelt de aansprakelijkheid van eigenaren van kernreactoren voor kernongevallen. De eigenaar is namelijk verantwoordelijk voor schade bij kernongevallen. De eigenaar moet deze aansprakelijkheid verzekeren tot een maximum van € 1,2 miljard. Voor grotere schades geldt een staatsgarantie tot € 2,3 miljard. Voor de staatsgarantie betaalt de eigenaar jaarlijks een vergoeding aan de Nederlandse staat.