Crisis Expert Team straling en nucleair

Het Crisis Expert Team – straling & nucleair (CETsn) is een kennis- en adviesnetwerk dat rapporteert en adviseert over de radiologische en gezondheidskundige consequenties van (dreigende) kernongevallen en andere stralingsincidenten aan bestuurders en besluitvormers in de nationale en regionale crisisstructuur.  

Het CETsn voorziet in een flexibele adviesstructuur en kan daarmee goed inspelen op een grote diversiteit van stralingsincidenten met grote verschillen in dynamiek. Kennisadvies en besluitvorming zijn ontkoppeld, waardoor de besluitvorming over de maatregelen eenduidig is.

Crisisorganisatie en Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk

Het CETsn bestaat uit de ANVS Crisisorganisatie (ANVS-CO), die een beroep kan doen op de binnen de ANVS gebundelde kennis en deskundigheid, en het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN), dat bestaat uit kennisinstituten onder coördinatie van het RIVM.

Advies en maatregelen

Na analyse van de verzamelde gegevens beoordeelt het CETsn de situatie en stelt een advies op. Hierin staan maatregelen beschreven om de gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te beperken. Het kan gaan om twee typen maatregelen.

  • Directe maatregelen:
    bijvoorbeeld schuilen of evacuatie van de bevolking uit het getroffen gebied en het al dan niet verstrekken van jodiumtabletten;
  • Indirecte maatregelen:
    bijvoorbeeld adviezen om bepaalde landbouwproducten of water uit de kraan niet te consumeren.

Het CETsn adviseert ook over voorlichting aan de bevolking en specifieke doelgroepen (zoals landbouworganisaties en de industrie).

Vraagregisseur

Het CETsn is gekoppeld aan een vraagregisseur, die voor de besluitvormende bestuursorganen de vragen aan de voorzitter van het CETsn coördineert. Bij regionale incidenten is de Veiligheidsregio de vraagregisseur, bij landelijk opschaling is dat het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) van IenM.

Landelijk Crisisplan Straling

Het Landelijk Crisisplan Straling beschrijft hoe Nederland de crisisbeheersing organiseert. In het plan wordt de rol en de organisatie van het Crisis Expert Team straling en nucleair beschreven.