Gedoogbeleid medische instellingen

De ANVS heeft een protocol ontwikkeld om medische toepassingen tijdelijk toe te staan buiten de reikwijdte van de Kernenergiewetvergunning in verband met de COVID-19-crisis. Op deze pagina is te vinden welke medische instellingen van dit protocol gebruik maken.

Beleid

De ANVS treedt normaliter handhavend op bij overtredingen. Gedogen behoort slechts tot de mogelijkheden in overgangs- en/of overmachtssituaties en in gevallen waarin een zwaarder wegend belang leidt tot het afzien van handhavend optreden. Dat is momenteel door de COVID-19-crisis het geval.

De ANVS stelde daarom een tijdelijk protocol op. Een zorginstelling die vanwege de COVID-19-crisis medische handelingen met stralingsbronnen moet uitvoeren die buiten de vergunning vallen, moet vooraf toestemming vragen bij de ANVS. Daarbij vraagt de ANVS een beperkt aantal gegevens aan te leveren waaruit blijkt dat de handeling veilig kan worden uitgevoerd voor werknemers en leden van de bevolking.

Voorwaarden

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

1. De zorginstelling beschikt over een kernenergiewetvergunning en de noodzakelijke deskundigheid om handelingen met desbetreffende stralingsbronnen uit te voeren.

De voorschriften uit de vergunning en de bepalingen volgens het Bbs blijven gelden.

2. De (extra) handelingen zijn medisch noodzakelijk en houden verband met de COVID-19 situatie.

3. Er wordt voldaan aan de basisnormen (rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten) voor stralingsbescherming.

4. De zorginstelling is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van patiënten, werknemers en leden van de bevolking die betrokken zijn bij de medische handelingen.

5. Beëindiging van de in de kennisgeving vermelde handelingen wordt binnen twee weken na beëindiging schriftelijk gemeld.

6. De overtreding zal vooralsnog tot 1 september 2020 worden gedoogd.

7. De gedoogde activiteit vindt geheel voor eigen risico van de overtreder plaats.

8. Deze beslissing van de ANVS laat de handhavingsbevoegdheden van andere bestuursorganen onverlet.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) voert een medebeoordeling uit op de stralingsbescherming van de werknemers. ISZW, team Kernenergiewet-zaken en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontvangen een kopie van het gedoogbericht.

Betreffende medische instellingen

Op basis van de desbetreffende kennisgevingen ziet de ANVS voldoende aanleiding om de handelingen van de hieronder opgesomde zorginstellingen tijdelijk te gedogen.

Medische instellingen met gedoogde handelingen
Plaats Instelling Gedoogd sinds
Den Haag Stichting Haaglanden Medisch Centrum 7 april 2020
Leeuwarden Medisch Centrum Leeuwarden 2 april 2020
Leiden Leids Universitair Medisch Centrum 20 april 2020
Maastricht Academisch Ziekenhuis Maastricht 2 april 2020
Rotterdam Maastad Ziekenhuis 30 maart 2020
Sneek Stichting Antonius Ziekenhuis 2 april 2020
Voorburg Reinier de Graaf Groep 30 maart 2020