In 2014 is de EU Richtlijn Nucleaire Veiligheid 2014/87/EURATOM vastgesteld naar aanleiding van de lessen die geleerd zijn uit het nucleaire ongeval in Fukushima. Dit betrof een aanpassing van de bestaande richtlijn uit 2009. De geüpdate richtlijn draagt bij aan de continue verbetering van de veiligheid van kerninstallaties. Nieuw is onder andere een Europees systeem van collegiale toetsing over een specifiek thema.  

De collegiale toetsing vindt om de zes jaar plaats. De European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) coördineert de uitvoering hiervan. De nationale overheden moeten in samenwerking met de betrokken nucleaire installaties  een nationaal rapport opstellen (fase 1). De nationale rapporten worden door de overige deelnemende landen collegiaal getoetst (fase 2). Voor fase 1 wordt telkens een technische specificatie vastgesteld en voor de aanpak en uitvoering van fase 2  een draaiboek. Deze zijn van toepassing op alle installaties die meedoen.

Verouderingsbeheer 2017/2018

De eerste toetsing heeft als thema ‘Verouderingsbeheer’. In Nederland doen de Kerncentrale Borssele en de onderzoeksreactoren in Delft en Petten aan het onderzoek mee. De Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) heeft technische specificaties opgesteld die eisen voor de reikwijdte en de inhoud beschrijft van de nationale rapporten. Deze zijn in januari 2017 door ENSREG vastgesteld. Het nationale rapport wordt eind 2017 opgeleverd.

De WENRA heeft in de technische specificatie gedetailleerd beschreven welke informatie in het nationale rapport over verouderingsbeheer moet worden opgenomen en daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij de normen die de WENRA over verouderingsbeheer publiceerde (WENRA Reference Levels). Hoofddoel van het onderzoek is het totale systeem van verouderingsbeheer. Aan de orde komen in grote lijnen de eisen die in Nederland worden gesteld aan een systeem van verouderingsbeheer, hoe de vergunninghouders van de deelnemende installaties hier invulling aan geven en hoe de ANVS toezicht houdt op het onderwerp. Aan de hand van en aantal specifieke onderdelen van de nucleaire installaties wordt meer in detail geïllustreerd hoe het systeem van verouderingsbeheer functioneert.

In mei 2018 zal er door de EU-lidstaten gedurende 1-2 weken een bijeenkomst plaatsvinden van deskundigen van de nationale toezichthouders om elkaar te bevragen over de nationale rapporten en de daarin opgenomen bevindingen. Landen zullen daar een presentatie moeten houden over het nationale rapport en moeten ingaan op de vragen die in de maanden daaraan voorafgaand zijn gesteld door collega toezichthouders en het publiek.

Medio 2018 wordt een ENSREG rapport gepubliceerd met de uitkomst van de collegiale toetsing, waarin algemene conclusies en aanbevelingen zullen zijn opgenomen, als ook per land.

In een ENSREG document is de publieksparticipatie en -communicatie rondom het proces vastgelegd.