Handhavingsbesluit Windmill Metal Company B.V. te Oud Gastel

Schrootbedrijven verzamelen, verwerken en verhandelen schroot, ook wel metaalafval genoemd. Soms zit tussen dit metaalafval ook radioactief materiaal. Er kan op verschillende manieren radioactiviteit in schroot terechtkomen. Meestal wordt het veroorzaakt door natuurlijke radioactiviteit zoals bijvoorbeeld slakken van ertsverwerkende industrie of afzettingen die ontstaan is bij olie- en gaswinning.

Of er radioactief materiaal binnenkomt bij schrootverwerkende bedrijven, wordt gecontroleerd via een detectiepoort. Wanneer een detectiepoort een alarm geeft, registreert het bedrijf dit in een register, meldt de schroothandelaar het alarm bij de ANVS en bekijkt samen met de inspecteur van dienst de verdere acties. Zo houdt de ANVS toezicht op de stralingsbescherming en wordt voorkomen dat radioactief materiaal onbedoeld in het milieu terecht komt of wordt verwerkt in bijvoorbeeld gebruiksartikelen.

Handhavingsbesluit 27 juli 2020

Op 24 juni 2020 constateerde de ANVS dat de registratie van alarmen van de poortdetectie bij Windmill Metal Company B.V. onvolledig was. Bij een aantal alarmen ontbraken de gegevens van de leverancier, de vervoerder, de locatie van herkomst of het kenteken van het voertuig. Dit is een overtreding van artikel 5 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en artikel 3 van de Regeling detectie radioactief besmet schroot. Deze overtreding eerder is begaan door Windmill Metal Company B.V. Gelet op de eerdere overtredingen heeft de ANVS niet het vertrouwen dat zonder bestuurlijke maatregel de overtreding zich in de toekomst niet meer zal voordoen. Daarom is een last onder dwangsom opgelegd.

De last onder dwangsom wordt ingetrokken zodra de ANVS na herinspecties heeft geconstateerd dat Windmill Metal Company B.V. het register van de alarmen van de detectiepoort blijvend op orde heeft.

Inspecties bij metaalverwerkingsbedrijven
In de periode van mei 2018 tot en met maart 2019 inspecteerde de ANVS 38 van de 120 schroothandelaren die een detectiepoort hebben. Zij werden gecontroleerd op de naleving van de Kernenergiewet en het Besluit detectie radioactief schroot. Het doel van het toezichtsproject was het voorkomen van ongecontroleerde verspreiding van radioactieve stoffen in schroot en het verbeteren van de naleving van de regelgeving. Uitgebreide resultaten van dit toezicht leest u in deze infographic. Bij vijftien bedrijven heeft de ANVS naar aanleiding van de inspectie een waarschuwing gegeven of een sanctie opgelegd. Bij deze bedrijven werden in 2020 herinspecties uitgevoerd.