Ontwerpvergunning en milieueffectrapport Technische Universiteit Delft voor inspraak ter inzage

Vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ligt de ontwerpvergunning voor de Technische Universiteit Delft (TUD) ter inzage in verband met het aanbrengen van een koude neutronenbron naast de reactorkern van de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) te Delft en enkele andere wijzigingen. Gedurende deze periode van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over de ontwerpvergunning en het milieueffectrapport (MER) indienen.

Achtergrond van de aanvraag
De HOR is een onderzoeksreactor van het Reactor Instituut Delft (RID) te Delft. Het RID is een universitair centrum van de TUD. De HOR produceert geen elektriciteit, maar is alleen bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De TUD heeft een Kernenergiewetvergunning voor de HOR.

Eind 2012 is het project OYSTER gestart (Optimized Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation). OYSTER beoogt de HOR te moderniseren, waardoor de reactor preciezer en breder inzetbaar wordt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en vragen vanuit de markt.

De omvang van het project OYSTER, dat eerder uit drie onderdelen bestond, is inmiddels beperkt tot één onderdeel: het inbouwen van een koude neutronenbron naast de reactorkern. De koude neutronenbron, die op zichzelf geen radioactieve toepassing is, maakt het mogelijk neutronen van de reactor te vertragen, waardoor betere onderzoeksresultaten worden verkregen. Ten behoeve van de vergunningaanvraag is door de TUD op vrijwillige basis ook een milieueffectrapport opgesteld.

Inzage en inspraak
De vergunningaanvraag van de TUD en het MER hebben tussen 23 augustus en 2 oktober 2018 voor geïnteresseerden ter inzage gelegen. De vergunningaanvraag is op 4 oktober 2018 door de TUD nog aangevuld met het verzoek de opslag van Radium-226 bij het RID mogelijk te maken. Deze aanvulling is meegenomen in de ontwerpvergunning.

Tenslotte zijn in de ontwerpvergunning ambtshalve wijzigingen in de voorschriften aangebracht. Deze wijzigingen hangen samen met de tienjaarlijkse evaluatie van de veiligheid, het sinds 6 februari 2018 van kracht zijn de Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en enkele voorschriften die overbodig zijn geworden.

Meer informatie over de procedure is te vinden in de kennisgeving.