Bezwaar mogelijk op vergunningswijzing voor andere opslaglocatie radioactief afval kerncentrale Borssele

De ANVS heeft op 9 juli 2020 de vergunning in het kader van de Kernenergiewet aan de ElektriciteitsProduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de kernenergiecentrale Borssele gewijzigd. Deze wijziging biedt EPZ de mogelijkheid om radioactief afval op een andere locatie tijdelijk op te slaan, voordat dit wordt afgevoerd naar de Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA). Belanghebbenden kunnen tot en met 20 augustus 2020 een bezwaarschrift indienen bij de ANVS.

EPZ had een wijziging van de Kernenergiewetvergunning aangevraagd om radioactief afval op een andere dan de al vergunde locatie tijdelijk op te kunnen slaan. De wijziging houdt in dat EPZ de mogelijkheid krijgt om het voor afvoer naar COVRA gereed gemaakte radioactief afval niet alleen in het afvalopslaggebouw op te slaan, maar ook in een daarvoor geschikte bergplaats in het gecontroleerde gebied, waar het afval geproduceerd is. Er vindt geen wijziging plaats in de aard, hoeveelheid en opslagtermijn van het afval.

Minder transportbewegingen en handelingen door personeel

Het afvalopslaggebouw voldoet aan alle daarvoor geldende eisen. De opslag in dit gebouw is net zo veilig als in de bergplaats in het gecontroleerde gebied, waar strikte toegangscontrole en dosisregistratie gelden om omgeving en personen te beschermen tegen stralingsinvloeden. In de nieuwe situatie zijn er echter minder transportbewegingen en daardoor minder handelingen door personeel nodig, waardoor de stralingsdosis voor werknemers nog verder verlaagd wordt.

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen tot en met 20 augustus 2020 een bezwaarschrift met betrekking tot de vergunning indienen bij de ANVS onder vermelding van ‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA, Den Haag. Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen welk besluit bezwaar aantekent.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de kennisgeving. U kunt de kennisgeving en de vergunning op deze website downloaden.