Uit bedrijf nemen van kernreactoren

Kernreactoren kunnen uit bedrijf worden genomen voor bijvoorbeeld onderhoud of omdat er geen vraag is naar het geleverde product zoals stroom, medische isotopen of stralingsbundels voor onderzoek. Het aantal keer dat een kernreactor uit bedrijf wordt genomen verschilt per installatie.

Kerncentrale Borssele

De kerncentrale Borssele wordt jaarlijks een aantal weken gepland uit bedrijf genomen vanwege de splijtstofwisselperiode. In deze periode wordt er onderhoud verricht en wordt de splijtstof in het reactorvat voor een deel vervangen. Dit wisselen van de splijtstofelementen kan alleen plaatsvinden als de reactor uit bedrijf is. Alleen dan kan men het reactorvat openen.

Deze periode wordt ook gebruikt om allerlei onderhoud, onderzoek en eventuele wijzigingen aan de installatie uit te voeren. Ook hiervoor is het nodig dat de reactor uit bedrijf is, omdat bepaalde ruimtes tijdens bedrijf niet te betreden zijn. Veel onderhoud kan alleen tijdens de stop worden uitgevoerd. In aanvulling op de geplande jaarlijkse stop kunnen ook extra geplande stops plaatsvinden voor onderhoud of vervanging van onderdelen.

Soms wordt de centrale uit bedrijf genomen of gaat terug in vermogen omdat er een overaanbod aan geproduceerde stroom is. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het langdurig hard waait en windmolenparken meer stroom dan gemiddeld leveren.

Hoge Flux Reactor van NRG in Petten

De Hoge Flux Reactor is een researchreactor, bedoeld voor materialenonderzoek naar bijvoorbeeld veroudering van materialen in kerncentrales, en productie van isotopen voor onder andere medicijnen. Het programma van de Hoge Flux Reactor bestaat uit ongeveer tien cycli van een maand. De Hoge Flux Reactor wordt dus ongeveer tien keer per jaar gepland uit bedrijf genomen.

Tijdens het uit bedrijf nemen van de reactor worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, wordt de kern opnieuw beladen en worden de faciliteiten voor isotopenproductie en onderzoek ontladen en opnieuw beladen. De lengte van de geplande onderhoudsperiode varieert van vier dagen tot een maand en is afhankelijk van de onderhoudswerkzaamheden of eventuele wijzigingen die gerealiseerd worden. Een grote wijziging is bijvoorbeeld het vervangen van de halkraan, gepland in 2019. Deze werkzaamheden kosten veel tijd en moeten zorgvuldig gebeuren.

Hoger Onderwijsreactor in Delft

De Hoger Onderwijs Reactor is een kernreactor voor universitaire onderzoeksdoeleinden en is onderdeel van het Reactor Instituut Delft van de Technische Universiteit Delft. Het is een kleine reactor die relatief eenvoudig stilgelegd en weer opgestart kan worden. Dit hangt af van de vraag naar onderzoekscapaciteit. In de praktijk ligt de reactor ieder weekend, en in de zomer- en kerstvakantie enkele weken stil. Het routinematig onderhoud vindt plaats in de vakantieperiodes.

Voor het aanbrengen van grotere wijzigingen kan de reactor voor langere periodes stilgelegd worden. Zo wordt de reactor bijvoorbeeld van halverwege 2019 tot halverwege 2020 stilgelegd voor het inbouwen van een nieuwe onderzoeksfaciliteit Oyster (koude neutronenbron).