Een aantal taken van de ANVS ligt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat vooral om specifieke taken op het gebied van stralingsbescherming. Zoals bestrijding van stralingsincidenten, het uitvoeren van bepaalde metingen (in het stralingslaboratorium) en beleidsondersteuning.

RIVM/Straling

Het deel van het RIVM dat zich met deze stralingstaken bezighoudt (RIVM/Straling) gaat niet op in de ANVS. Dit vanwege de positie van het RIVM als onafhankelijk en wetenschappelijk kennisinstituut. De autoriteit gaat een vast en duurzaam verband aan met het RIVM en is zo een 'reguliere opdrachtgever' van het RIVM. Hiervoor zijn raamafspraken en protocollen opgesteld. De taken die RIVM/Straling uitvoert voor de ANVS vallen onder één Programma RIVM. De aansturing van het Programma RIVM valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de ANVS.

Taken RIVM/Straling voor ANVS

Op hoofdlijnen zijn de taken van RIVM/Straling voor de ANVS:

  • Coördinatie en beheer Crisis Expert Team Straling (CETs). CETs is een netwerk van kennisinstituten dat rapporteert en adviseert over de radiologische en gezondheidskundige consequenties van (dreigende) kernongevallen en andere stralingsincidenten;
  • Paraat staan van de RIVM ongevalsorganisatie straling;
  • Beheer van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit: 167 meetposten die continu het stralingsniveau meten en doorgeven. Voor inspectie-doeleinden staan dergelijke meetposten (MONET) rondom EPZ en COVRA;
  • Ondersteuning ANVS door stralingsmetingen in het milieu, metingen aan lozingsmonsters uit nucleaire installaties, metingen aan transporten en uiteenlopende voorwerpen. Om deze (en andere) taken te kunnen uitvoeren beheert het RIVM een ISO 17025 geaccrediteerd stralingslaboratorium;
  • Het RIVM bereidt zich voor op het spelen van een centrale rol in het kennismanagement in Nederland rondom nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Met een nationaal onderzoeksprogramma stralingsbescherming kan het RIVM meedingen in Europese onderzoeksprojecten;
  • Beleidsondersteuning: RIVM/straling voert onderzoek uit voor beleid. Dit betreft onderwerpen als radon/thoron in het binnenmilieu, invoering van EU richtlijnen in de Nederlandse wetgeving en ondersteuning beleid kernongevallenbestrijding. Ook adviseert RIVM bij de behandeling van actuele dossiers en het beantwoorden van Kamervragen.