Besluit kerninstallaties splijtstoffen en ertsen

Het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (Bkse) is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het Bkse geeft uitvoering aan de Kernenergiewet en aan de richtlijn 2013/59/EURATOM met betrekking tot de Basisnormen voor de bescherming tegen straling, ook wel Basic Safety Standards (BSS) genoemd, en stelt regels over vergunningen voor splijtstoffen, ertsen en inrichtingen en over vrijstelling van de vergunningplicht.

Daarnaast worden regels gesteld over het verplichte ontmantelingsplan voor inrichtingen en over financiële zekerheid voor de dekking van de ontmantelingskosten. Het Bkse heeft onder meer als doel werknemers, patiënten, bevolking en het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van ioniserende straling.  

Vergunningstelsel splijtstoffen en ertsen

Op grond van de Kernenergiewet is het verboden om zonder vergunning van de ANVS handelingen met splijtstoffen te verrichten of een nucleaire inrichting op te richten en te exploiteren. Het Bkse stelt regels voor vergunningen voor:

  • handelingen met splijtstoffen en ertsen, met uitzondering van vervoer.
  • nucleaire inrichtingen zoals kerncentrales, onderzoeksreactoren, uraniumverrijkingsinstallaties en radioactieve opslagfaciliteiten.

Onderliggende regelgeving

Nadere uitwerking van het Bkse vindt plaats in ministeriële regelingen, en een ANVS-verordening. Het betreft onder meer: