Crisisvoorbereiding en respons

De kans op een stralingsongeval is in Nederland en de omringende landen zeer gering. Desondanks is Nederland goed voorbereid op een stralingsongeval. Hiervoor is het Landelijk Crisisplan Straling opgesteld.

Crisisvoorbereiding

In de ANVS omvat crisisvoorbereiding de volgende taken:

 • Onderhouden en uitvoeren van het Landelijk Crisisplan Straling (voorheen: Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten);
 • Het opleiden, trainen en oefenen van CETsn;

 • Het up to date houden van documentatie EP&R;

 • Beheer van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit en beheer van de ongevalsorganisatie (beide ondergebracht bij RIVM);

 • Interdepartementale, regionale en internationale afstemming en stakeholder involvement;

 • Beheer en uitwerking van de bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met de buurlanden;

 • Bijwonen van internationale bijeenkomsten in het kader van de IAEA Conventies, de EU taken (ECURIE) en internationale bijeenkomsten voor kennisdeling en deelname in relevante werkgroepen;

 • Het organiseren van internationale oefeningen en participeren in overlegverbanden: OECD/NEA/WPNEM en CRPPH en HERCA en WENRA werkgroepen.

Respons

Onder Respons valt het

 • Ontvangen, registreren, verifiëren en doorzetten van meldingen van stralingsincidenten;
 • Ondersteunen van voorzitter CETsn bij opschalen CETsn organisatie en deelname aan opgeschaald CETsn;
 • Internationaal melden van NL incidenten en informatie uitwisseling hierover;
 • Evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van de responsorganisatie (CETsn) bij (dreigende) kernongevallen

(Inter)nationale samenwerking:

 • Nationale coördinatie op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming;
 • Participeren in relevante internationale overlegverbanden (zoals ENSREG en INES) en benutten van elkaars kennis en ervaring;
 • Deelname missie (zoals IRRS);
 • Internationale gegevensuitwisseling - vastlegging in internationale databanken (als IRS, ISRR en FINAS);
 • Mede inrichten en doorontwikkelen internationale afspraken over data.