ANVS stelt procedureregeling belangenconflicten vast

De ANVS heeft de ‘procedureregeling belangenconflicten ANVS’ vastgesteld. Deze procedureregeling geldt vanaf 24 oktober 2018 en bevat - aanvullend op bestaande integriteitsregels voor ambtenaren en zelfstandige bestuursorganen - regels over personeel dat van een vergunninghouder naar de ANVS overstapt, extern personeel en adviserende en dienstverlenende instanties waar de ANVS mee werkt. 

Op grond van artikel 8 van de Kernenergiewet moet de ANVS-procedures vaststellen om belangenconflicten te voorkomen en op te lossen. Deze bepaling is opgenomen ter uitvoering van de wijzigingsrichtlijn nucleaire veiligheid. Het doel is om ongewenste beïnvloeding van de onafhankelijke besluitvorming van de ANVS te voorkomen. Onafhankelijk besluitvorming is voor de ANVS van groot belang. De procedureregeling belangenconflicten draagt daar aan bij.

Afkoelperiode

Gelet op de specifieke en ook relatief schaarse deskundigheid op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming kan het voorkomen dat personeel afkomstig van vergunninghouders of andere (rechts)personen waarop de ANVS toezicht houdt, de overstap maakt naar de ANVS. Voor dit personeel wordt in beginsel een ‘afkoelperiode’ van twee jaar aangehouden, waarin de ambtenaar geen werkzaamheden verricht met betrekking tot de vorige werkgever. Daarvan kan alleen worden afgeweken als goede afspraken kunnen en worden gemaakt om belangenconflicten te voorkomen. Extern personeel dat in dienst komt van de ANVS zal zich moeten committeren aan de geldende integriteitsregels voor ambtenaren. Tot slot worden in overeenkomsten met adviserende of dienstverlenende bedrijven afspraken opgenomen over het voorkomen en oplossen van belangenconflicten.