Commissie voor verkenning kennismanagementprogramma nucleair en straling

De ANVS heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om te verkennen of in de nucleaire- en stralingsindustrie, de kenniswereld en overheid draagvlak is om de kennisbasis voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming structureel te versterken en te borgen. De commissie staat onder leiding van Andre van der Zande, voormalig topambtenaar en directeur-generaal RIVM. Andere commissieleden zijn: Bert Wolterbeek (directeur Reactor Instituut Delft/TU Delft) en Carolien Leijen (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne).

Na afloop van de verkenning geeft de commissie een advies over de partijen (zowel nationaal als binnen de EU) die betrokken moeten zijn bij structurele borging van deze kennisbasis, inclusief de verdeling van rollen, verantwoordelijkheden en wijze van financiering. De commissie gaat nog deze maand van start. Het streven is dat de commissie eind dit jaar met haar bevindingen komt.

Advies ‘Veiligheid in een krimpende sector’

Aanleiding voor het instellen van de commissie is het eerste advies van de Raad van Advies van de ANVS over de ‘veiligheid in een krimpende sector’. De Raad van Advies (RvA) boog zich daarbij over de vraag hoe ervoor gezorgd moet worden dat er voldoende kennis bij de ANVS in huis blijft in een omgeving waarin nucleaire activiteiten in Europa worden afgebouwd. Deze afbouw geldt met name Duitsland en België, landen die momenteel cruciaal zijn voor de samenwerking op kennisgebied met Nederland. De RvA adviseerde:

  • Bevorder en moedig het opzetten van een nationaal nucleair kennismanagementprogramma aan (NNKP).
  • Stel regelgeving en richtlijnen op t.b.v. de industrie en vergunninghouders, die voorzien in kennismanagement en -behoud.

Achtergrondinformatie Raad van Advies

De Raad van Advies is op 17 april 2018 ingesteld. Het advies over de ‘veiligheid in een krimpende sector’ is het eerste advies. Informatie over de Raad van Advies, de wijze van openbaarmaking van de adviezen en de adviezen zelf zijn hier te vinden.