Ook tweede evaluatie positief over de ANVS

In 2019 heeft een team van ABDTOPConsult de wettelijke evaluatie uitgevoerd van de ANVS. Deze evaluatie werd uitgevoerd, kort na de follow-up missie van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) eind 2018. ABDTOPConsult concludeert dat de ANVS de afgelopen jaren goed heeft gefunctioneerd. Dit is een bevestiging van het beeld van de IAEA follow-up missie in 2018, waaruit bleek dat de ANVS ook vanuit internationaal perspectief in ruime mate voldoet aan geldende regels en standaarden. De ANVS is hier uiteraard trots op.

Bij de externe evaluatie zijn de taken van de ANVS zoals vergunningverlening, handhaving en toezicht, maar ook de beleidsvoorbereiding op gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, geëvalueerd. In het evaluatierapport staan negen aanbevelingen. Vrijdag 17 januari is het door de minister voor Milieu en Wonen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Reactie ANVS

Uitgangspunt bij de reactie is dat de ANVS haar integrale verantwoordelijkheid voor de taken die de ANVS zijn toegekend, wil blijven waarmaken. De ANVS heeft aan enkele aanbevelingen al uitvoering gegeven. Zo werkt de ANVS met ingang van 2020 volgens een nieuwe organisatiestructuur om de uitvoering van de taken vergunningverlening en toezicht te versterken. Ook zijn initiatieven genomen om te stimuleren dat een rijksbrede kennis- en onderzoeksagenda tot stand komt. De voorbereidingen zijn gestart om binnen twee jaar een Staat van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming uit te brengen. Ten aanzien van de aanbeveling de beleidsfunctie met strekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming bij het departement onder te brengen, pleit de ANVS er voor deze aanbeveling zorgvuldig uit te voeren om de unieke bundeling van kennis en expertise binnen de ANVS niet onnodig te fragmenteren.

Wijziging organisatiestructuur

Met ingang van dit jaar is de ANVS gaan werken in een nieuwe organisatiestructuur. Met de nieuwe structuur wil de ANVS de aansluiting bij en herkenbaarheid voor de omgeving verbeteren, de rol van het bevoegd gezag en de kennisfunctie versterken en haar capaciteit zo breed en flexibele mogelijk inzetten. Twee van de vier nieuwe afdelingen richten zich primair op de handhavingstaken vergunningverlening en toezicht, in afzonderlijke teams om de functiescheiding verder te versterken.