ANVS publiceert jaarverslag 2020

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag leest u hoe de ANVS ervoor zorgt dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. Met andere landen en (inter)nationale organisaties werkte de ANVS ook in 2020 samen op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, radioactief afval, transport en crisismanagement. De ANVS stelde onder andere factsheets en handreikingen op voor een goede naleving en uitvoering van wettelijke bepalingen, hield toezicht en gaf de nodige autorisaties af, zoals vergunningen, registraties en erkenningen. De inspecties gingen, ondanks corona, gewoon door, zij het in aangepaste vorm.

Aan het begin van de pandemie kreeg de ANVS al snel urgente vragen van ziekenhuizen die tijdelijk extra diagnostische apparatuur nodig hadden, vooral voor het maken van opnames van de longen. Ze plaatsten bijvoorbeeld extra röntgenapparaten op de spoedeisende hulp of gebruikten mobiele scanners in noodvoorzieningen. Volgens de vergunning kon dat niet. Om te zorgen dat ziekenhuizen op een veilige manier mensen konden onderzoeken en hun werk konden blijven doen, heeft de ANVS in afstemming met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, hiervoor een tijdelijke werkwijze mogelijk gemaakt.

Beschermingsstrategie voor stralingsongevallen

Ongevallen met straling komen nauwelijks voor. Om continu goed voorbereid te zijn als dit toch gebeurt, ontwikkelde de ANVS in 2020, in navolging van Europese regelgeving, een nieuwe beschermingsstrategie voor stralingsongevallen. In deze beschermingsstrategie zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het nemen van effectieve en gerechtvaardigde maatregelen in de verschillende fases van een ongeval, zoals het innemen van jodiumtabletten of schuilen. Deze maatregelen moeten voorkomen dat hulpverleners en de bevolking worden blootgesteld aan een dusdanige hoeveelheid radioactieve straling dat er gezondheidseffecten kunnen optreden. De beschermingsstrategie ontwikkelde de ANVS in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een aantal veiligheidsregio’s, ministeries en andere stakeholders.
 

Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

In 2020 publiceerde de ANVS haar eerste Staat van de Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Hierin staat de veiligheid van de Nederlandse nucleaire installaties in 2019 centraal. Het geeft een uitgebreid overzicht van het (inter)nationale stelsel dat is ingericht om de nucleaire veiligheid te borgen en zo mens en milieu te beschermen.

Nieuwe afdelingen voor vergunningverlening en toezicht

Een belangrijke ontwikkeling in het afgelopen jaar was de verandering in de organisatie van de ANVS, onder andere naar aanleiding van de externe evaluatie die is uitgevoerd in 2019, mede om de rol van het bevoegd gezag te versterken. Twee nieuwe afdelingen houden zich nu voornamelijk bezig met vergunningverlening en toezicht. En het afgelopen jaar kenmerkte zich door nog een verandering: in april namen we afscheid van de eerste bestuursvoorzitter van de ANVS, Jan van den Heuvel, vanwege zijn pensionering en verwelkomden we Annemiek van Bolhuis als zijn opvolger.