1 februari 2017 - ISR schetst onrealistisch scenario

Er is geen reden om de voorbereiding op een kernongeval in Tihange 2 aan te passen. Het rapport van het ‘Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften’ (ISR) van de Weense ‘Universität für Bodenkultur’ (BOKU) schetst een onrealistisch scenario. Dit concludeert de ANVS in haar reactie op dit rapport.

Het ISR stelde haar rapport eind vorig jaar op in opdracht van de gemeente Aken in Duitsland. De gemeente wilde een ruwe schatting van de mogelijke radiologische gevolgen voor de stad Aken, als gevolg van het falen van het reactorvat in Tihange 2. De provincie Limburg en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vroegen de ANVS om het rapport te duiden en om te kijken of er aanleiding is de voorbereiding op een ongeval in Tihange aan te passen.

Geen nadelige invloed op de veiligheid

De ANVS concludeert dat er in het ISR-rapport geen rekening wordt gehouden met de veiligheidssystemen en procedures volgens de technische specificaties van Tihange 2. Bovendien constateerde het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in 2015 - op basis van internationaal wetenschappelijk onderzoek - dat de waterstofvlokken in de wanden van de reactorvaten van Tihange in 2 geen nadelige invloed hebben op de veiligheid.

Beeld van gevolgen voor Aken niet realistisch

De door de ISR aangenomen hoeveelheid radioactiviteit die vrijkomt, is veel hoger en daarmee veel onwaarschijnlijker dan in het scenario dat Nederland hanteert bij de voorbereiding op een kernongeval, met een kans van eens in de 10 miljoen jaar. Een dergelijk ongeval komt overeen met een INES 7 ongeval. Door de vele onwaarschijnlijkheden in het ISR-rapport is het beeld van de gevolgen voor Aken niet realistisch.

Internationale inzichten

De voorbereiding op kernongevallen in Nederland, België en Duitsland is in overeenstemming met internationale inzichten. De drie landen overleggen vaak en regelmatig over hoe informatie-uitwisseling plaatsvindt en de instanties die bij de beheersing van een kernongeval zijn betrokken, oefenen en trainen voortdurend. De hoofden van de bevoegde gezagen van de EU-lidstaten voor stralingsbescherming (HERCA) en voor nucleaire veiligheid (WENRA) doen in hun gezamenlijke aanpak aanbevelingen om de acties in de beginfase van een kernongeval beter af te stemmen. Deze ‘HERCA WENRA Approach’ is onder andere gebaseerd op de lessen van het kernongeval in Fukushima.

ISR-rapport heeft geen toegevoegde waarde

De ANVS concludeert dat het ISR-rapport geen toegevoegde waarde heeft bij de voorbereiding in Nederland op een stralingsongeval. Er is dan ook geen reden om op basis van het ISR-rapport de voorbereiding door de veiligheidsregio Zuid-Limburg op een ongeval bij Tihange 2 aan te passen.

Het ISR heeft het rapport niet gepubliceerd.