Privacy

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Bij de uitvoering van deze taken verwerkt de ANVS persoonsgegevens. Zij is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor vragen over verwerking van persoonsgegevens door de ANVS kunt u contact opnemen via e-mail: meldenAVG@anvs.nl.

Persoonsgegevens

Bij de uitvoering van haar wettelijke taken verwerkt de ANVS persoonsgegevens. Vanwege die wettelijke plicht mag de ANVS volgens de AVG de persoonsgegevens ook verwerken. De persoonsgegevens ontvangt de ANVS van de betrokkenen zelf. In het volgende overzicht staat voor welke doelen de ANVS die gegevens verwerkt en wat zij daarmee doet.

1. Vergunning nucleaire installaties

In verband met vergunningverlening aan nucleaire installaties verwerkt de ANVS persoonsgegevens van de aanvrager, deskundigen en eventuele insprekers. Het kan daarbij gaan om vergunningaanvragen, wijziging van voorschriften of ontmantelingsplannen.

De ANVS bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn. Gegevens van insprekers worden 20 jaar bewaard. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

2. Vergunning, registratie en kennisgeving toestellen en radioactieve stoffen

In verband met vergunningen voor en registraties en kennisgevingen van handelingen met radioactieve stoffen verwerkt de ANVS gegevens van de contactpersoon van de aanvrager van de vergunning, de registratie of de kennisgever.

De ANVS bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn. De gegevens worden doorgegeven aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) , Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in verband met de uitvoering van hun wettelijke taken.

3. Kennisgeving van een hoogactieve bron

In verband met haar taken in het kader van kennisgevingen van een hoogactieve bron, verwerkt de ANVS gegevens van de contactpersoon van de kennisgever en de contactpersoon van de ontvanger van de hoogactieve bron.

De ANVS bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

4. Vergunning, kennisgeving en melding in verband met transport van radioactieve stoffen

In verband met haar taken in het kader van vergunningen, kennisgevingen en meldingen voor het transport van radioactieve stoffen, verwerkt de ANVS gegevens van de contactpersoon van de aanvrager van de vergunning, de kennisgever en de melder.

De ANVS bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve de gegevens in verband met de 48-uurs melding; deze worden doorgegeven aan de ISZW, de ILT en de IGJ in verband met de uitvoering van hun wettelijke taken.

5. Vergunning voor het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen

In verband met haar taken in het kader van vergunningen voor het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen, verwerkt de ANVS gegevens van de contactpersoon van de aanvrager van de vergunning, deskundigen en eventuele insprekers.

De ANVS bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn. Gegevens van insprekers worden 20 jaar bewaard. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6. Toezicht en handhaving

In verband met haar taken in het kader van haar toezichthoudende en handhavende taken, verwerkt de ANVS gegevens van contactpersonen van bedrijven waar het toezicht plaatsvindt of waar handhavende interventies worden uitgevoerd, van stralingsdeskundigen, van inspecteurs van de ANVS, van personen die een incident melden, van medewerkers bij het Openbaar Ministerie of de politie als er sprake is van strafbare feiten en van experts uit andere landen als sprake is van een gezamenlijke inspectie in het kader van kennisdeling.

De ANVS bewaart de gegevens voor onbepaalde termijn bij handhavende taken en 10 jaar bij toezichthoudende taken. De gegevens worden doorgegeven aan de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ISZW, ILT, IGJ en EHBO-bedrijven en bij strafbare feiten aan het Openbaar Ministerie en de politie in verband met de uitvoering van hun wettelijke taken.

7. Registers voor deskundigen en stralingsartsen

In verband met haar taken in het kader van de registratie van deskundigen en stralingsartsen, verwerkt de ANVS de gegevens van personen die zich als deskundige of als stralingsarts willen laten registreren.

Gegevens van deskundigen en stralingsartsen worden 10 jaar bewaard. De gegevens worden doorgegeven aan 13 instellingen waarmee de ANVS een samenwerkingsovereenkomst heeft, waaronder ISZW, IGJ, Staatstoezicht op Mijnen (SoDM), in verband met de uitvoering van hun wettelijke taken. Initialen en achternaam worden online openbaar gemaakt.

8. Erkenning van een opleiding of dosimetrische dienst en aanwijzing van een keuringsinstelling

In verband met haar taken in het kader van de erkenning van een opleiding of dosimetrische dienst en in verband met de aanwijzing van een keuringsinstelling, verwerkt de ANVS de gegevens van de contactpersoon van de aanvrager. In het kader van de aanwijzing van een keuringsinstelling verwerkt de ANVS ook de gegevens van de deskundigen die bij de instelling werken.

De ANVS bewaart de gegevens voor onbepaalde tijd. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Vragen of klachten

In het kader van de behandeling van vragen of in verband met klachten over medewerkers van de ANVS verwerkt zij gegevens van de persoon die een vraag stelt of een klacht indient.

De ANVS mag deze gegevens verwerken omdat hiervoor toestemming is gegeven. De toestemming hiervoor kan te allen tijde weer ingetrokken worden.

De ANVS bewaart de gegevens 5 jaar. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Cookies

De website van de ANVS maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Beveiliging

De ANVS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De ANVS hanteert hierbij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). De BIR is een normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid en richt zich, met name, op de aspecten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

Uw rechten

In verband met de verwerking van persoonsgegevens kunt u de ANVS verzoeken om inzage, rectificatie, beperking of wissen van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Zie voor meer informatie de toelichting op uw rechten.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u uw verzoek per email richten aan: meldenAVG@anvs.nl.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt over de verwerking van uw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG