Advies MER PALLAS-reactor opgesteld

Het Advies reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapportvoor de nieuwe onderzoeksreactor ‘Pallas’ is opgesteld. De Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor (hierna PALLAS) heeft het voornemen om in Petten een nieuwe reactor te bouwen en te exploiteren. Voor de bouw en het gebruik van de nieuwe reactor moeten ondermeer vergunningen op grond van de Kernenergiewet en de Waterwet worden aangevraagd

Ter onderbouwing van de besluitvorming over deze vergunningaanvragen moet de procedure voor de milieueffectrapportage worden doorlopen. De start van deze procedure vormde de op 26 mei 2015 door PALLAS uitgebrachte mededelingsnotitie ‘Milieueffectrapportage’.

Op grond van de bepalingen uit Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer dient het bevoegd gezag voor de initiatiefnemer een Advies reikwijdte en detailniveau op te stellen. Met dit advies wordt aangegeven welke milieu-informatie het Milieueffectrapport moet bevatten om het milieubelang, in de besluiten over de vergunningaanvragen, mee te kunnen wegen.

Het Advies reikwijdte en detailniveau is gebaseerd op de wettelijke eisen aan de inhoud van een milieueffectrapport, de mededelingsnotitie ‘Milieueffectrapportage’, de ingebrachte zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.