Aanpassing vergunning NRG kan zonder m.e.r.

Er is geen milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig voor de aanpassing van de kernenergiewetvergunning van NRG in Petten. Tot 8 april ligt dit besluit ter inzage. Zienswijze en beroep zijn in een later stadium mogelijk.

De minister van Economische Zaken heeft bij besluit van 16 februari 2015 geoordeeld dat voor de voorgenomen activiteit van de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f. (NRG) geen m.e.r. nodig is. Dit omdat er geen belangrijke nadelige milieueffecten van de activiteit zijn te verwachten. Het besluit ligt vanaf 26 februari ter inzage bij de ANVS.

Achtergrond van de beschikking

De NRG doet nucleair onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid op de Onderzoekslocatie Petten (Westerduinweg 3 te Petten in Noord-Holland). Voor haar inrichting heeft NRG een vergunning op grond van de Kernenergiewet.

Op het terrein van NRG ligt ‘historisch’ radioactief afval opgeslagen in de Waste Storage Facility dat via de Decontamination and Waste Treatment facility (DWT) moet worden afgevoerd naar de COVRA. In de DWT wordt het afval beladen in transportcontainers, die hier weer tijdelijk blijven opgeslagen in afwachting van transport. Hiervoor moet onder meer in de DWT een beladingsinstallatie komen. Voor deze voorgenomen activiteit is een wijziging van de aan NRG verleende Kew-vergunning noodzakelijk.

Procedure milieueffectrapport

Voor de beoordeling of deze wijziging belangrijke nadelige milieugevolgen heeft waarvoor een milieueffectrapport (m.e.r) vereist is, heeft NRG een zogenaamde aanmeldingsnotitie m.e.r. ingediend. De minister van Economische Zaken is bevoegd om te beslissen of voor de voorgenomen activiteit van NRG al dan niet een m.e.r. moet worden gemaakt. Voor de m.e.r.-beoordeling is de procedure op grond van de artikelen 7.16 en 7.17 Wet milieubeheer doorlopen.

Waar kunt u het besluit inzien?

Het besluit van de minister is op 16 februari aan NRG bekendgemaakt. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de aanmeldingsnotitie m.e.r. lagen vanaf 26 februari tot 8 april ter inzage bij:

  • De ANVS (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag). Maak wel eerst een afspraak om het dossier in te zien via het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoonnummer (070) 348 7364. Neem een geldig legitimatiebewijs mee als u de ANVS bezoekt;
  • De gemeente Schagen (Laan 19, Schagen), van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de aanmeldingsnotitie m.e.r. zijn ook beschikbaar via www.rijksoverheid.nl/vergunningaanvragen-kernenergiewet.

Hoe kunt u zienswijze en beroep indienen tegen het besluit?

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit geldt als een voorbereidingsbeslissing in het kader van de vergunningprocedure op grond van de Kernenergiewet. Dit houdt in dat u op dit moment tegen dit besluit geen zienswijze of beroep kunt indienen. Zienswijze en beroep indienen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit is later wel mogelijk vanwege de vergunningprocedure op grond van de Kernenergiewet. Van de ontwerpvergunning en de mogelijkheid van inspraak wordt te zijner tijd op een vergelijkbare wijze kennisgegeven.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoonnummer (070) 348 7364. Ook kunt u uw vraag per e-mail stellen via postbus.nrg-gebouw24@anvs.nl.