ANVS-wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

Het ANVS-wetsvoorstel is op 4 juni 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de ANVS een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt. Zo komen onderwerpen als de leden van het zbo, de financiën, het personeel en het toezicht in het wetsvoorstel aan de orde.

Het zbo bestaat alleen uit de twee leden. Het ondersteunende personeel blijft in dienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het werkt wel volledig onder het gezag van het zbo en legt alleen aan het zbo verantwoording af. Dit model heet een zogenaamd ‘bestuurlijk zbo'. De voorkeur hiervoor is in het regeerakkoord vastgelegd.

Verder kent het wetsvoorstel aan de ANVS wettelijke taken en bevoegdheden toe op de terreinen nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, crisismanagement, beveiliging en safeguards. Op die terreinen is de ANVS belast met onder andere de voorbereiding van beleid en wet- en regelgeving, het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht, internationale samenwerking, het geven van voorlichting, het doen en laten doen van onderzoek en het ondersteunen van andere nationale organisatie met kennis. Verder is wettelijk vastgelegd dat de ANVS haar taken in onafhankelijkheid moet vervullen.

Hiermee voldoet Nederland beter aan de internationale verplichtingen voor een onafhankelijke autoriteit voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.