Mededelingsnotitie milieueffectrapportage voor de onderzoeksreactor PALLAS ter inzage

Vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2015 ligt de mededelingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) voor de nieuwe onderzoeksreactor PALLAS ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen over de mededelingsnotitie indienen.

Op 26 mei 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu van de Stichting Voorbereiding onderzoeksreactor PALLAS (verder: PALLAS) een ‘Mededelingsnotitie milieueffectrapportage’ ontvangen. Deze mededelingsnotitie hangt samen met het voornemen van PALLAS om een nieuwe onderzoeksreactor te bouwen.

Omschrijving milieugevolgen

Voor een nieuwe onderzoeksreactor zijn vergunningen nodig op grond van de Kernenergiewet en de Waterwet. Voor de besluitvorming is ook een milieueffectrapport (MER) nodig. In dit rapport staan alle milieugevolgen van de onderzoeksreactor en een aantal alternatieven daarvoor systematisch en objectief beschreven.

Vervolgprocedure

Na ontvangst van de zienswijzen, stelt de ANVS een Advies reikwijdte en detailniveau op voor het door PALLAS op te stellen MER. Daarbij wordt de Commissie voor de m.e.r. ingehuurd voor advies. Het Advies reikwijdte en detailniveau zal in augustus 2015 gereed komen.

Achtergrond van de mededelingsnotitie

Initiatiefnemer voor het project is de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor. PALLAS heeft plannen voor de bouw van een nieuwe moderne reactor in Petten voor de productie van medische radio-isotopen en voor technologisch en wetenschappelijk onderzoek. De nieuwe reactor vervangt de bestaande Hoge Flux Reactor