Ontwerp Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming voorgelegd aan Eerste en Tweede Kamer

In 2018 wordt het Besluit stralingsbescherming (Bs) geheel vervangen. Dit gebeurt op basis van Europese regelgeving: richtlijn 2013/59/EURATOM, de Basic Safety Standards. Het toekomstige besluit krijgt de naam Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Op dinsdag 21 maart heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het Ontwerp Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. De stukken zijn geplaatst op de website van de Rijksoverheid.

Deze stukken worden volgende week gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij een ieder de gelegenheid wordt geboden om tot en met 5 mei opmerkingen over het ontwerp schriftelijk kenbaar te maken. Dit is onderdeel van de voorhangprocedure van artikel 76, eerste lid, van de Kernenergiewet.

Ter voorbereiding op het ontwerpbesluit organiseerden de ANVS en de ministeries van VWS en SZW in 2016 een participatietraject. De constructieve inbreng uit diverse sectoren is cruciaal bij het opstellen van de vernieuwde regelgeving. Professionals die dagelijks werken aan stralingsbescherming brengen ideeën, expertise en feedback in om Europese regelgeving op een goede en praktische manier te implementeren. In de nota van toelichting van het ontwerp Bbs staat op hoofdlijnen beschreven welke reacties uit het werkveld we tijdens de informele consultatie hebben ontvangen en hoe we hiermee zijn omgegaan.

Nieuwe inzichten leiden tot systeemwijziging

De Raad van de Europese Unie stelde eind 2013 de ‘Basic Safety Standards’ vast. Dit zijn basisnormen voor de bescherming tegen de nadelige gevolgen van de blootstelling aan ioniserende straling. De ANVS werkt samen met de ministeries van IenM, SZW en VWS om deze richtlijn begin 2018 in Nederland in werking te laten treden. Met de richtlijn worden internationale inzichten van stralingsbescherming geïmplementeerd in alle EU-lidstaten. Met behulp van deze inzichten kunnen we de risico’s van het gebruik van straling verder beperken en het bewustzijn van bepaalde risico’s vergroten.

Het te implementeren besluit geldt voor alle blootstellingssituaties: gepland, bestaand en (radiologische) noodsituaties. Door deze systeemwijziging is ervoor gekozen om het huidige Bs niet aan te passen maar geheel te herschrijven. Naast het ontwerpbesluit wordt gewerkt aan het opstellen van ministeriële regelingen en verordeningen, die de nieuwe regelgeving verder uitwerken.