Infographic maakt vergunningenprocedures inzichtelijk

Op de website van de ANVS staat sinds 5 april 2017 een infographic die de vergunningenprocedures inzichtelijk maakt. Vergunningverlening is één van de instrumenten van de ANVS om op een betrouwbare en deskundige manier bij te dragen aan de nucleaire veiligheid en een veilig gebruik van ioniserende straling in Nederland.

De vergunningverlening door de ANVS is gebaseerd op de Kernenergiewet. De Kernenergiewet onderscheidt vergunningen voor nucleaire inrichtingen, vergunningen voor handelingen met ertsen, splijtstoffen en radioactieve stoffen, waaronder transportvergunningen, en vergunningen voor toestellen. De Kernenergiewet verwijst voor de procedures die voor de indiening en afhandeling van een aanvraag voor een vergunningbesluit gevolgd moeten worden, naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Tabbladen, tijdlijnen en tekstblokken

De infographic geeft door middel van tijdlijnen en tekstblokken inzicht in alle stappen die de aanvrager bij een vergunningenprocedure moet doorlopen. In de infographic kunt u kiezen uit drie tabbladen. Het eerste tabblad geeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure weer, ook wel ‘uitgebreide Awb procedure’, van afdeling 3.4 van de Awb. Voor sommige vergunningaanvragen waarvoor de uitgebreide procedure wordt doorlopen, moet de vergunningaanvrager ook een milieueffectrapport (MER) opstellen. Voor deze gevallen is het tweede tabblad opgenomen, de ‘uitgebreide Awb procedure + MER’. Het derde tabblad geeft de reguliere voorbereidingsprocedure weer, ook wel ‘korte Awb procedure’, van hoofdstuk 4, titel 4.1 van de Awb.