Nieuwe consultatieronde Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

In 2018 wordt het Besluit stralingsbescherming (Bs) geheel vervangen. Dit gebeurt op basis van Europese regelgeving: richtlijn 2013/59/EURATOM, de Basic Safety Standards. Het toekomstige besluit krijgt de naam Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs).

Nadere uitwerking van voorschriften uit het besluit vindt plaats in drie ministeriële regelingen en een verordening. Het betreft:

  • Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
  • Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018;
  • Regeling stralingsbescherming medische blootstelling;
  • ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Ontwerpen van bovengenoemde stukken worden gedurende een periode van vier weken, in de periode van 1 september tot 2 oktober, voor consultatie aangeboden. Daarbij wordt iedereen de gelegenheid geboden om een schriftelijke zienswijze in te dienen.

De conceptversie van de drie ministeriële regelingen en de ANVS-verordening onder het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) staan op het ledendomein van het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu. Hier vindt u nadere informatie over de richtlijn en het Bbs. Heeft u geen toegang tot het ledendomein? Stuur dan een mail aan info@anvs.nl met het verzoek om een inlogcode toegestuurd te krijgen.  

Reageren?
U kunt uw zienswijze direct aan de projectorganisatie mailen. Stuur uw e-mail naar info@anvs.nl onder vermelding van reactie conceptregelingen. Vermeld duidelijk namens wie u uw reactie verstuurt (belangenorganisatie, bedrijf of persoonlijke titel).