Nieuw Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming gepubliceerd

Op dinsdag 7 november publiceert het Staatsblad het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Dit betekent dat een nieuw, Europees besluit over stralingsbescherming in ons land een stap dichterbij komt. Dit besluit vervangt de huidige regelgeving stralingsbescherming vanaf 6 februari 2018. Het besluit beschermt, net als de huidige regelgeving, verschillende groepen die te maken hebben met ioniserende straling: werknemers, patiënten, bevolking en het milieu. Het besluit is te downloaden via overheid.nl.

Waarom nieuwe regelgeving?
De aanleiding voor de Europese Unie om te komen tot nieuwe regelgeving is veelzijdig. De Europese Unie wil:

  • Integrale benadering en dus beter uitvoerbaar en handhaafbaar

De aanpassing van de regelgeving zorgt ervoor dat alle landen in de Europese Unie met dezelfde eisen rondom stralingsbescherming werken. Dit maakt het werken met ioniserende straling eenduidiger en effectiever te handhaven.

  • Nieuwe wetenschappelijke inzichten

Aanbevelingen van de Internationale Commissie Radiologische Bescherming (ICRP) zijn in het nieuwe besluit doorgevoerd. Hierdoor voldoet de toekomstige regelgeving aan nieuwe, wetenschappelijke inzichten, die werknemers nog beter beschermen.

  • Hogere eisen aan controle en aanscherping vrijstelling/vrijgavegrenzen

Er komen hogere eisen aan het controlesysteem waardoor bijvoorbeeld de bescherming van mensen die met röntgenstraling werken beter geborgd is. Daarnaast zijn de grenzen voor vrijstelling en vrijgave van radioactieve materialen aangescherpt. Hierdoor zijn deze meer in lijn met de grenswaarden die wereldwijd worden toegepast.

  • Gelijktrekking deskundigheidseisen

Tot slot zijn de voorschriften voor stralingsbeschermingsdeskundigen en toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming binnen de Europese Unie gelijkgetrokken. Deze deskundigen zorgen voor het veilig werken met straling, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en bedrijven.

Samenwerking
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor de implementatie van de Europese richtlijn. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bereidt dit voor samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor werknemersbescherming en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) voor patiëntenbescherming. Bij de invulling van enkele onderwerpen is samengewerkt met andere ministeries. Daarnaast zijn de inspecties die straks toezicht houden betrokken. De deskundigen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de branche- en beroepsverenigingen op het gebied van stralingsbescherming zijn sinds 2016 betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe besluit. Met de nieuwe regelgeving rondom stralingsbescherming worden inwoners in ons land nog beter beschermd.

Implementatie
Voordat dit besluit de huidige regelgeving kan vervangen, moeten er enkele ministeriële regelingen worden vervangen en moet er een nieuwe ANVS-verordening zijn. De onderliggende ministeriële regelingen en de ANVS-verordening zullen naar verwachting eveneens vanaf 6 februari 2018 van kracht worden.

Wat is ioniserende straling?
Ioniserende straling, ook wel radioactieve straling genoemd, komt van nature voor. In de bodem, in bouwmaterialen, maar ook in de levende natuur zijn overal kleine hoeveelheden radioactieve stoffen aanwezig die deze straling uitzenden. Bovendien komt er ioniserende straling uit de ruimte op ons af, van de zon en sterren. Ioniserende straling wordt ook gebruikt in allerlei nuttige toepassingen. Denk aan röntgentoestellen en aan het gebruik van radioactieve stoffen voor medische diagnostiek en therapie. Ook in de industrie zijn er veel toepassingen bijvoorbeeld bij de controle op lasnaden of diktemetingen.