Ontwerpvergunning Van Citters Beheer in verband met sanering van het voormalig Thermphos terrein ter inzage

Van 7 februari 2018 tot en met 20 maart 2018 ligt de ontwerpvergunning van Van Citters Beheer B.V. (VCB) ten behoeve van het saneren van het voormalig Thermphos terrein ter inzage. Gedurende deze periode van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen over de ontwerpvergunning indienen.

Achtergrond vergunning

Door Van Citters Beheer B.V. (VCB) is een beëindigingsvergunning aangevraagd om de sanering van de voormalige locatie van Thermphos International B.V. gelegen aan de Europaweg Zuid 4 te Ritthem te kunnen uitvoeren.

Na het faillissement van Thermphos International B.V. in 2010 zijn op de locatie radioactieve stoffen achtergebleven waarvoor in het kader van de Kernenergiewet een vergunning is vereist.

VCB is door Zeeland Seaports N.V. opgericht om de terreinen van het voormalige Thermphos International B.V. veilig te beheren en de locatie gefaseerd te saneren.

Aan VCB zijn eerder vergunningen verleend, die betrekking hebben op het fosfor veiligstellen van de installaties en gebouwen op het terrein. De benodigde handelingen om tot een definitieve volledige sanering te komen waren nog niet vergund.

De vergunning die nu ter inzage ligt is een voortzetting van de eerder aan VCB vergunde handelingen met radioactieve stoffen en vergunt uitsluitend handelingen specifiek gericht op beëindiging. Dit houdt in het ontmantelen en slopen van de installaties en gebouwen en het afvoeren van de radioactieve stoffen. Het uiteindelijke doel is om het terrein geschikt  te maken voor nieuwe gebruikers.

Door het Rijk, de provincie Zeeland en Zeeland Seaports is een financiële overeenkomst gesloten. Het doel hiervan is om de sanering van de locatie van het voormalige Thermphos International B.V. mogelijk te maken.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.