Jaarverslag ANVS 2018: Nederland voldoet aan internationale eisen

De belangrijkste mijlpaal voor de ANVS in 2018 was het vervolgonderzoek van de ‘Integrated Regulatory Review Service’ van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Tijdens deze missie werden beleid, organisatie en aanpak in Nederland op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming onder de loep genomen door een internationaal samengesteld reviewteam. Het IAEA concludeerde in haar vervolgonderzoek dat Nederland inmiddels aan de internationale eisen voldoet.

De oorspronkelijke missie vond vier jaar eerder plaats. Zowel de organisatie van de ANVS als de opvolging die is gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van vier jaar geleden, werden positief beoordeeld. Met deze conclusie kan de ANVS de eerste fase van haar bestaan met een goed gevoel afsluiten en kan zij bouwen aan haar verdere ontwikkeling. Het Jaarverslag 2018 geeft meer informatie over de missie en beschrijft wat de ANVS het afgelopen jaar heeft gedaan om de veiligheid van Nederland in verband met nucleaire activiteiten en stralingsbronnen zoveel mogelijk te waarborgen.

Vergunningen

Zo verleende de ANVS vergunningen op het gebied van stralingsbescherming en voor de wijziging van nucleaire installaties. Er werden 119 vergunningen verleend in de medische branche en 150 in de industriële branche. Voor het vervoer van radioactieve materialen werden 88 vervoersvergunningen verleend. Voor de wijziging van nucleaire installaties zijn 2 vergunningen verleend.

Meldingen, erkenningen en registraties

De ANVS registreert verschillende soorten meldingen, erkenningen en registraties, vanuit vergunningvoorschriften of algemene regelgeving, of met betrekking tot radioactief materiaal. Zo zijn er in 2018 in totaal 206 meldingen gedaan bij de ANVS voor het transport van radioactieve stoffen, zowel voor eenmalige transporten die uiterlijk drie weken vooraf worden gemeld, als voor een reeks van transporten die in een jaar worden uitgevoerd.

Toezicht en handhaving

De ANVS inspecteert op verschillende manieren en houdt toezicht naar aanleiding van meldingen. In 2018 voerde zij in totaal 738 inspecties op locatie en administratieve controles uit. Op basis van de bevindingen van deze toezichtsactiviteiten treedt de ANVS, indien nodig, handhavend op.

Crisisvoorbereiding en respons

De ANVS neemt deel aan de nationale crisisorganisatie voor stralingsincidenten en adviseert de verantwoordelijke bewindspersonen en de veiligheidsregio’s over eventueel te treffen maatregelen wanneer sprake is van een veiligheidsincident. In 2018 oefende de ANVS tijdens de Nationale Nucleaire Oefening met bestuurders, hulpdiensten en deskundigen een fictief ongeval in de kerncentrale Borssele. Verder is in 2018 door middel van een tabletop de (grensoverschrijdende) afstemming in informatie-uitwisseling en publiekscommunicatie over ongewone gebeurtenissen bij een nucleaire installatie verbeterd.

Veilig zijn en veilig voelen

Het informeren van en communiceren met burgers, overheden en andere betrokkenen over de mate en ernst van risico’s wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk van de ANVS. De inwoners van Nederland moeten veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. In dat kader gaf de ANVS in 2018, mede namens het ministerie van VWS, tijdens het ‘International Symposium on Communicating Nuclear and Radiological Emergencies’ een toelichting op de communicatiekeuzes rond de distributie van de jodiumtabletten in 2017. Ook ontwikkelde de ANVS in 2018 een webportaal ‘Nucleaire crisis of stralingsongeval’ met onder andere informatie over de nucleaire veiligheid en de risico’s van kernreactoren en verwijzingen naar de rampenplannen van de veiligheidsregio’s en van België en Duitsland. Dit webportaal is te bereiken via: www.infonucleairrisico.nl.