Inspraak mogelijk op vergunningaanvraag en milieueffectrapport oprichting SF2 in Tihange

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in België heeft de ANVS geïnformeerd over de vergunningaanvraag van NV Electrabel voor de oprichting van een nieuwe installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof (Spent Fuel Storage Facility, SF2) op de site van Electrabel te Tihange, gemeente Huy. Het is tot en met 11 juli 2019 mogelijk voor Nederlandse burgers om schriftelijk zienswijzen in te dienen op de vergunningaanvraag en het milieueffectrapport. Daarnaast is tot en met 11 juli 2019 ook inspraak mogelijk op de  bouwvergunningaanvraag.

Achtergrond vergunningaanvraag
De aanvraag betreft de opslag van verbruikte kernbrandstof van het type ‘droge opslag’. In de installatie wordt de verbruikte kernbrandstof opgeslagen in “Dual Purpose” containers die zowel gebruikt kunnen worden voor het transport als voor de tijdelijke opslag. De vergunningaanvraag bevat ook een milieueffectrapport (MER). Voor de bouw van de SF2 is door NV Electrabel ook een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Huy.

Inzage  en inspraak
Het dossier over de vergunningaanvraag, inclusief het milieueffectrapport,  is door het FANC toegezonden aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 km van de locatie van de voorgenomen SF2 . Het betreft de gemeenten Huy, Amay, Modave, Wanze, Marchin, Villers-le-Bouillet, Nandrin, Engis en Verlaine, allen gelegen in het Waalse gewest.

Uit het MER volgt dat er geen mogelijke belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten voor  buurlanden, waaronder Nederland, zijn. Consultatie van de buurlanden op grond van het verdrag van Espoo is daarom niet verplicht. Desondanks heeft het FANC de ANVS over de vergunningaanvraag geïnformeerd.

Het dossier (Franstalig) is te raadplegen via de website van het FANC.

De burgemeesters van de negen hierboven genoemde Belgische gemeenten organiseren op verzoek van het FANC ieder in hun eigen gemeente een openbaar onderzoek (consultatie). In het kader van elk van die openbare onderzoeken kunnen burgers schriftelijk hun zienswijze over het initiatief indienen bij die gemeenten. Ook voor Nederlandse burgers bestaat de mogelijkheid om tot en met 11 juli 2019 schriftelijk zienswijzen in te dienen bij één van de hierboven genoemde Belgische gemeenten.  Zienswijzen kunnen betrekking hebben op de vergunningaanvraag en het milieueffectrapport.

De bouwvergunningaanvraag ligt ter inzage bij de gemeente Huy. Ook over de bouwvergunningaanvraag kunnen Nederlandse burgers tot en met 11 juli 2019  zienswijzen indienen bij een van de negen hierboven genoemde gemeenten.