Inspraak mogelijk op vergunningaanvraag en milieueffectrapport installatie radioactief afval in Dessel, België

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in België heeft de ANVS geïnformeerd over de door haar ontvangen vergunningaanvraag van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). Het betreft de vergunningaanvraag voor de oprichting en exploitatie van een installatie voor de bovengrondse opslag van laag- en middel radioactief afval (categorie A-afval volgens Belgische klassering) in Dessel, België. Het is tot en met 21 december 2019 mogelijk voor Nederlandse burgers om schriftelijk zienswijzen in te dienen op deze vergunningaanvraag en het milieueffectrapport. Daarnaast is tot en met 21 december 2019 ook inspraak mogelijk op de aanvraag voor een omgevingsvergunning, inclusief de bouwvergunningaanvraag.

Achtergrond vergunningaanvraag

De vergunningaanvraag, inclusief milieueffectrapport, heeft betrekking op de nucleaire milieueffecten van de voorgenomen installatie voor de bovengrondse opslag van 70.500m³ laag en middel radioactief afval. Dit overwegend kortlevend radioactieve afval wordt eerst klaar gemaakt voor opslag in betonnen containers. De containers worden vervolgens in betonnen modules geplaatst. Deze modules worden hierna bedekt met meerdere grondlagen, waardoor een aarden heuvel ontstaat. De afvalopslaginstallatie betreft een definitieve bergingsoptie, die het afval insluit en gedurende een paar honderd jaar scheidt van mens en milieu.

Voor de bouw van de afvalopslaginstallatie heeft NIRAS naast de nucleaire vergunningaanvraag bij het FANC ook een omgevingsvergunning aangevraagd bij het Vlaams gewest. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de niet-nucleaire milieueffecten en omvat onder meer de  bouwvergunning.

Inzage en inspraak

Het dossier over de nucleaire vergunningaanvraag, inclusief het milieueffectrapport, is door het FANC toegezonden aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 km van de voorgenomen afvalopslaginstallatie.

Uit het MER volgt dat er geen belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten voor buurlanden, waaronder Nederland, te verwachten zijn. Consultatie van de buurlanden op grond van het verdrag van Espoo is daarom niet verplicht. Desondanks heeft het FANC op grond van bestuurlijke afspraken de ANVS over de vergunningaanvraag geïnformeerd. Ook zijn de Nederlandse bestuursorganen binnen een straal van 20 km van de toekomstige locatie van de oppervlakteberging geïnformeerd. Dit zijn de gemeenten Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden, Bergeijk en Valkenswaard, de provincie Noord-Brabant, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en het Waterschap De Dommel.  

Het dossier is te raadplegen via de website van het FANC.

Tot en met 21 december 2019 kunnen Nederlandse burgers schriftelijk zienswijzen indienen over de nucleaire vergunningaanvraag en het milieueffectrapport.

De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeente Dessel, t.a.v. de Bouwdienst – ruimtelijke Ordening, Hannekestraat 1, 2480 Dessel.  

Ook over de omgevingsvergunningaanvraag, die is ingediend bij het Vlaams gewest, kunnen tot en met 21 december 2019 zienswijzen worden ingediend bij de gemeente Dessel. Het dossier is te raadplegen via de website van de gemeente Dessel.