Inspraak mogelijk op vergunningaanvraag en milieueffectrapport opslaginstallatie radioactief afval in Dessel, België

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in België heeft de ANVS geïnformeerd over de door haar ontvangen vergunningaanvraag, inclusief milieueffectrapport (MER), van NV Belgoprocess. Het betreft de vergunningaanvraag voor uitbreiding van de exploitatievergunning van NV Belgoprocess op site 1 in Dessel met een nieuwe afvalopslaginstallatie (gebouw 167X). Dit opslaggebouw is bestemd voor de opslag van verpakkingen met radioactief afval, die zijn aangetast door een onvoorziene chemische reactie in het afval. Het is tot en met 22 februari 2020 mogelijk voor Nederlandse burgers om schriftelijk zienswijzen in te dienen op deze vergunningaanvraag en het milieueffectrapport. Daarnaast is tot en met 22 februari 2020 ook inspraak mogelijk op de aanvraag voor een omgevingsvergunning, inclusief de bouwvergunningaanvraag.

Achtergrond vergunningaanvraag

De vergunningaanvraag, inclusief MER, heeft betrekking op de nucleaire en radiologische aspecten van het nieuw op te richten afvalopslaggebouw van NV Belgoprocess op site 1 in Dessel. Dit afvalopslaggebouw is bestemd voor de opslag van verpakkingen met radioactief afval, waarvan de kwaliteit van de afschermende en insluitende verpakking is aangetast door een onvoorziene chemische reactie in het afval. Het gaat om meer dan 5.000 verpakkingen met laagstralend radioactief afval, dat al eerder in de bestaande opslaginstallaties in Dessel werd opgeslagen.

Begin 2013 werd tijdens een routinecontrole vastgesteld dat bij een aantal verpakkingen sprake was van een gelvormige lekkage. Uit onderzoek is gebleken dat de gelvorming het resultaat is van een chemische Alkali-SilicaReactie (ASR). Het gaat dus niet om een radiologische reactie. De door ASR aangetaste verpakkingen waarvan de kans op gel-lekkage het hoogst is, zullen uit de bestaande opslaggebouwen worden overgebracht naar het nieuwe afvalopslaggebouw om een betere controle mogelijk te maken.

Voor de bouw van het afvalopslaggebouw heeft NV Belgoprocess naast de nucleaire vergunningaanvraag bij het FANC ook een omgevingsvergunning aangevraagd bij de provincie Antwerpen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de niet-nucleaire milieueffecten en omvat onder meer de bouwvergunning.

Inzage en inspraak

Het dossier over de nucleaire vergunningaanvraag, inclusief het milieueffectrapport, is door het FANC toegezonden aan alle burgemeesters van de Belgische gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 km van de voorgenomen afvalopslaginstallatie.

Uit het MER volgt dat er geen belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten voor buurlanden, waaronder Nederland, te verwachten zijn. Consultatie van de buurlanden op grond van het verdrag van Espoo is daarom niet verplicht. Desondanks heeft het FANC op grond van bestuurlijke afspraken de ANVS over de vergunningaanvraag geïnformeerd. Ook zijn de Nederlandse bestuursorganen binnen een straal van 20 km van de toekomstige locatie van de opslaginstallatie geïnformeerd. Dit zijn de gemeenten Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden, Bergeijk en Valkenswaard, de provincie Noord-Brabant, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en het Waterschap De Dommel. 

Het dossier is te raadplegen via de website van het FANC.

Tot en met 22 februari 2020 kunnen Nederlandse burgers schriftelijk zienswijzen indienen over de nucleaire vergunningaanvraag en het MER. De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeente Dessel, t.a.v. de Bouwdienst – Ruimtelijke Ordening, Hannekestraat 1, 2480 Dessel. 

Ook over de omgevingsvergunningaanvraag, die is ingediend bij de provincie Antwerpen, kunnen tot en met 22 februari 2020 zienswijzen worden ingediend bij de gemeente Dessel. Het dossier is te raadplegen via de website van de gemeente Dessel.