Inspraak mogelijk op Belgisch ontwerpplan langetermijnbeheer radioactief afval en milieueffectrapport

De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) in België heeft Nederland geïnformeerd over de mogelijkheid om in te spreken op het ontwerpplan van België voor het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval en het bijbehorende milieueffectrapport. Het is tot en met 13 juni 2020 mogelijk om zienswijzen in te dienen op het ontwerpplan en het strategische milieueffectrapport, ook wel Strategic Environmental Assessment (SEA).

België heeft in 2015 een Nationaal Programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval vastgesteld ter uitvoering van richtlijn 2011/70/Euratom. Het ontwerpplan dat nu voorligt dient ter concretisering van dat Nationaal Programma. Het SEA omschrijft de mogelijke gevolgen voor het milieu van het project in de opbouwfase en na definitieve afsluiting van de geologische berging voor het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval. In het SEA wordt gesteld dat het in dit stadium niet mogelijk is om de grensoverschrijdende effecten van het ontwerpplan te beoordelen, omdat onder meer nog geen keuze is gemaakt voor een locatie van de berging.

Zienswijzen indienen

Ook voor Nederlandse burgers bestaat de mogelijkheid om tot en met 13 juni 2020 schriftelijk of via een online formulier zienswijzen in te dienen. Het online formulier is te vinden op de website van het NIRAS. Op deze website staan ook het ontwerpplan, de bijbehorende SEA en een niet-technische samenvatting. Nederlandse burgers kunnen schriftelijk zienswijzen richten aan NIRAS t.a.v. NIRAS SEA2020, Kunstlaan 14, 1210 Brussel, België.