Besluit aanwijzing Lloyd’s Register als keuringsinstelling nucleaire drukapparatuur

Lloyd’s Register Nederland B.V is door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) aangewezen als keuringsinstelling voor nucleaire drukapparatuur.

Lloyd’s Register Nederland B.V. heeft een aanvraag ingediend bij de ANVS om aangewezen te worden als keuringsinstelling voor het keuren van nucleaire drukapparatuur in de ontwerp-, fabricage-, ingebruikname- en gebruiksfase. De ANVS heeft op 4 mei 2021 besloten Lloyd’s Register Nederland B.V. besloten het bedrijf aan te wijzen als keuringsinstelling. Dit doet de ANVS op basis van artikel 21, vierde lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen in samenhang met de Regeling nucleaire drukapparatuur. Het besluit van de ANVS is twee jaar geldig.

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tot en met 15 juni 2021 bezwaar maken tegen het besluit van de ANVS.  Dat kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de ANVS waarin u duidelijk maakt waarom u bezwaar aantekent. Het bezwaarschrift moet u als indiener voorzien van uw handtekening, datum, naam en adres.

U stuurt het bezwaarschrift naar: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. Bezwaar aanwijzing Lloyd’s Register, postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

Dit besluit treedt op grond van artikel 20.5, lid 1, van de Wet milieubeheer terstond in werking met terugwerking tot en met 12 februari 2021.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist.

Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Zie de volledige kennisgeving in de Staatscourant.