Ontwerpvergunning NRG ter inzage in verband met wijziging vergunning NRG

De ANVS heeft een ontwerpvergunning verleend aan de Nuclear Research & Consultancy Group (NRG). De ontwerpvergunning is verleend voor de oprichting van de Intermediate Storage Facility, het Fieldlab, de intrekking van de vergunning voor de Lage Flux Reactor en de actualisatie van vergunningvoorschriften.

De ontwerpvergunning en het bijbehorende besluit waarin de milieueffecten van de Intermediate Storage Facility zijn beoordeeld (m.e.r.-beoordelingsbesluit) liggen van 1 juli tot en met 11 augustus 2021 ter inzage. Tot en met 11 augustus kan iedereen zienswijzen indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) over de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit. 

Achtergrond van de ontwerpvergunning

Voor haar inrichting NRG-overig beschikt NRG over een vergunning op grond van de Kernenergiewet. Onder de vergunning voor NRG-overig vallen onder meer: de hotcell laboratoria, de Molybdeen productiefaciliteit en het Actinidenlaboratorium. Lees op deze pagina meer over de overige installaties van NRG

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is bevoegd om over de vergunningaanvraag te beslissen. NRG heeft bij de ANVS een verzoek tot wijziging van de vergunning ingediend. Daarnaast worden op initiatief van de ANVS enkele aan de vergunning verbonden voorschriften aangepast.
 

Intermediate Storage Facility (ISF)
Bij de aan NRG vergunde processen ontstaat radioactief afval dat moet worden afgevoerd naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Hiervoor is een opslagfaciliteit nodig, dit is de Intermediate Storage Facility (ISF) en deze vervangt de STEK-hal als opslagfaciliteit.

Fieldlab
NRG wil een nieuwe faciliteit bouwen waar op laboratoriumschaal radio-isotopen worden ontwikkeld en gereedgemaakt voor medische toepassingen. Binnen het Fieldlab worden radioactieve stoffen gezuiverd en omgezet in radiofarmaceutische producten of halffabricaten voor klinische studies.

Lage Flux Reactor (LFR)
NRG heeft de ANVS verzocht om de LFR uit de vergunning te halen. De LFR, waarvan de bedrijfsactiviteiten per december 2010 zijn beëindigd, is buitengebruik gesteld en de ontmanteling is geheel afgerond.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Voor de besluitvorming over de vergunningaanvraag voor het gedeelte over de ISF heeft de ANVS ook een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Op 1 juni 2021 heeft de ANVS besloten dat NRG geen milieueffectrapport hoeft op te stellen om een vergunning aan te vragen voor de Intermediate Storage Facility. Dat is omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu worden verwacht. Zie voor meer informatie het m.e.r.-beoordelingsbesluit van de ANVS.

Procedure

De ANVS heeft onder voorwaarden ingestemd met de aanvraag van NRG om de vergunning te wijzigen. Daarnaast heeft ook ambtshalve actualisering van de vergunningvoorschriften plaatsgevonden. Het voornemen is de vergunning te verlenen op grond van de artikelen 15, onder a en b, 19, eerste en derde lid, 29 en 34 van de Kew. Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat door iedereen zienswijzen kan indienen en dat pas daarna een definitief besluit wordt genomen door de ANVS.

Waar kunt u de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit inzien?
De ontwerpvergunning, de vergunningaanvraag en het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u vanaf 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 inzien op de volgende locaties:

  • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Koningskade 4 te Den Haag. Uitsluitend na telefonische afspraak: ‘Inspraak Kernenergiewetvergunningen’, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.
  • Gemeente Schagen, Laan 19 te Schagen.

U kunt een afspraak maken om de stukken bij de ANVS in te zien via het telefoonnummer 088 – 489 05 00. Vanwege corona zijn de stukken bij de gemeente Schagen uitsluitend digitaal beschikbaar op de website van de gemeente Schagen. Het dossier is ook beschikbaar op de website van de ANVS, onderaan dit nieuwsbericht vindt u de documenten.

Hoe kunt u op de ontwerpvergunning inspreken?
U kunt kan tot en met 11 augustus 2021 zienswijzen met betrekking tot de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit indienen. Zienswijzen kunnen schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend:

  • Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij de ANVS, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpvergunning NRG’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
  • Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij: postbus.kerninstallatie@anvs.nl, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerp-vergunning NRG’.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Als u zienswijzen inbrengt, kunt u verzoeken om de door u vermelde persoonsgegevens niet openbaar te maken.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?
Na de ontwerpvergunning wordt de definitieve vergunning opgesteld. In de definitieve vergunning wordt op de ingebrachte zienswijzen gereageerd. Ook van de definitieve vergunning wordt te zijner tijd openbaar kennisgegeven.

Waar vindt u meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze kennisgeving of een bezoek aan de website nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur terecht bij het Inspraakpunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan postbus.kerninstallatie@anvs.nl onder vermelding van ‘vraag m.b.t. vergunning NRG’.