Vooraankondiging: Vergunningen ziekenhuizen actualiseren voor behandelingen radioactieve stoffen

In veel ziekenhuizen worden geneesmiddelen met radioactieve stoffen toegediend aan patiënten. Dit gebeurt onder meer bij kankeronderzoek en -behandelingen. Om dit te mogen doen, hebben ziekenhuizen een vergunning nodig van de ANVS. De medische wereld zit natuurlijk niet stil en radioactieve behandelingen veranderen. De Federatie Medisch Specialisten heeft daarom een nieuwe richtlijn opgesteld voor onder meer ontslag en leefregels van patiënten aan wie radioactieve stoffen zijn toegediend. Ziekenhuizen werken hier nu al mee. De ANVS gaat samen met de betrokkenen bekijken hoe de vergunningen moeten worden aangepast.

Nieuwe richtlijn voor ontslag en leefregels
Sinds de oude aanbevelingen uit 2004 voor medische behandelingen met radioactieve stoffen is er veel veranderd. Er worden veel meer soorten radioactieve stoffen gebruikt en naast kankerbehandelingen zijn er veel behandelingen met radioactieve stoffen bijgekomen. Regelmatig geldt dat patiënten eerder naar huis kunnen of soepelere leefregels kunnen krijgen dan de aanbevelingen uit 2004 toestaan. De oude strengere normen voor ontslag van patiënten en de leefregels voor thuis zijn dus verouderd. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Nucleair Geneeskundigen (NVNG) daarom een nieuwe richtlijn gepubliceerd over medische therapie met radioactieve stoffen. Het doel hiervan is onder meer om de normen voor ontslag en leefregels aan te laten sluiten op huidige behandelingen. Reden voor de ANVS om deze richtlijn te ondersteunen.

Vergunningen
In de vergunningen die ANVS heeft verleend aan ziekenhuizen wordt echter nog verwezen naar de aanbevelingen uit 2004. Dat betekent bijvoorbeeld dat in de vergunning staat dat een patiënt pas mag worden ontslagen als het stralingsniveau tot een bepaalde waarde is afgenomen. Er staat ook in hoelang de patiënt zich na ontslag aan de leefregels moet houden. De leefregels hebben bijvoorbeeld betrekking op het ontvangen van bezoek, apart slapen, toilethygiëne, en dergelijke zaken, om veiligheid te bieden. De ANVS ondersteunt de nieuwe normen voor ontslag en leefregels zoals die in de nieuwe richtlijn staan. In afstemming met de betrokken inspecties en ziekenhuizen gaat de ANVS nu uitzoeken wat de beste manier is om de vergunningen te actualiseren.

De nieuwe richtlijn wordt in de vergunningen in ieder geval het uitgangspunt voor ontslagcriteria en leefregels. In de vergunningen worden ook aanvullende voorschriften opgenomen voor de stralingsbescherming in het ziekenhuis. In de nieuwe richtlijn wordt verwezen naar de wet en regelgeving voor stralingsbescherming, maar aanvullend moeten specifieke voorschriften nu nog verder worden uitgewerkt om het personeel, de bezoekers en het milieu adequaat te beschermen.

De ANVS gaat de komende maanden met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen afspraken maken over de manier waarop de aanvragen voor wijziging moeten worden ingediend en op welke termijn dat moet gebeuren.

Nieuwe ontslagnormen en leefregels hanteren
Zolang de vergunningen nog niet zijn geactualiseerd, mogen de ziekenhuizen de normen voor ontslag van de patiënt en leefregels uit de nieuwe richtlijn toepassen. Dit kan veilig en verantwoord, omdat deze normen de veiligheid goed waarborgen. Voor stralingsbescherming binnen het ziekenhuis dient echter nog wel gewerkt te worden volgens de oude aanbevelingen en de bepalingen in de vergunning. Dit komt dus omdat de nieuwe richtlijn hier niet in voorziet. Als een ziekenhuis de regels voor ontslag en leefregels uit de nieuwe richtlijn overtreedt, kan net als nu door de ANVS worden gehandhaafd.