Kernenergiewet blijft bestaan naast nieuwe Omgevingswet

Veel van wat de ANVS doet, komt uit de Kernenergiewet. Bijvoorbeeld de vergunningen die we verlenen voor een kernreactor en voor veilig vervoer van radioactief materiaal. Of ons toezicht op het veilig gebruik van ioniserende straling. Vanaf 1 januari 2024 brengt de nieuwe Omgevingswet veel regels samen die te maken hebben met de leefomgeving van mensen. Maar de Kernenergiewet blijft apart bestaan, omdat deze wet geldt voor specifieke belangen, zoals de bescherming tegen ioniserende straling.

Vergunningverlening en toezicht blijven hetzelfde

De Omgevingswet brengt het stelsel van regels voor de leefomgeving bij elkaar in 1 samenhangende wet. Het gaat om allerlei regels die ervoor zorgen dat inwoners van Nederland een veilige en prettige leefomgeving hebben. Zo gaan de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer grotendeels op in de Omgevingswet. Maar omdat de Kernenergiewet geen onderdeel wordt van de Omgevingswet, verandert er weinig voor het werkveld van de ANVS. De processen voor vergunningverlening en toezicht blijven dus bijna hetzelfde na 1 januari 2024.

Wijziging MER-proces

De nieuwe Omgevingswet heeft wel invloed op ons werk. De Kernenergiewet verwijst op sommige punten naar andere regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de milieueffectrapportage (MER). Daar verandert dus wel wat voor de ANVS met de Omgevingswet. Zo wordt de procedure voor een MER of een MER-beoordeling eenvoudiger met de invoering van de Omgevingswet. Een MER is bijvoorbeeld nodig bij de bouw van een kerncentrale. Het MER laat dan zien wat de mogelijke effecten op de leefomgeving zijn. In 2024 zullen wij de wijzigingen in het MER-proces verwerken in ons vergunningenbeleid en onze werkprocessen.

Nog maar 1 omgevingsplan

Een andere wijziging in de Omgevingswet is dat het omgevingsplan de bestemmingsplannen (Wet ruimtelijke ordening) vervangt. Volgens de Omgevingswet moet iedere gemeente straks 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied hebben. Daarin kan een gemeente bijvoorbeeld ook aangeven of de bouw van een kernreactor in een bepaald gebied past. Maar ook dit raakt niet direct het werk van de ANVS.

Veranderingen op de website

Op een aantal plekken op deze website noemen we nu nog oude wetten. Deze teksten gaan we aanpassen, omdat deze informatie door de Omgevingswet is veranderd. Bij nieuwsberichten en documenten vóór 1 januari 2024 doen we dat niet: de oude wetten en processen golden toen nog wel.