Overtreding of misstand melden

Denkt u dat een bedrijf waarvoor of waarmee u werkt de regels overtreedt? En gaat het om regels waarop de ANVS toezicht houdt? Zoals een mogelijke overtreding of misstand op het terrein van nucleaire veiligheid of stralingsbescherming bij bijvoorbeeld een vergunninghouder? Dan kunt u bij de ANVS een melding doen.

Deze informatie kan zeer waardevol zijn voor het onderzoek naar die overtreding of misstand. Dit geldt in verband met de Europese richtlijn bescherming Klokkenluiders ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om een misstand die verband houdt met een van de relevante Euratom-richtlijnen die op ons terrein gelden. Bijvoorbeeld de Euratom-Richtlijnen nucleaire veiligheid kerninstallaties en de basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. 

Wat verstaan we onder een klokkenluider?

U bent een klokkenluider als u een overtreding of misstand wilt melden die zich voordoet of heeft voorgedaan bij uw werkgever. U bent bijvoorbeeld in een van de volgende rollen betrokken:

 • (voormalig) werknemer
 • sollicitant
 • zelfstandige
 • stagiair
 • vrijwilliger
 • leverancier
 • aandeelhouder of
 • bestuurder

Hoe melden?

U kunt zowel schriftelijk als mondeling melden. Neem contact op via het contactformulier. Of via het mailadres PostbusKlokkenluider@anvs.nl. U kunt ook vertrouwelijk advies inwinnen over het doen van een melding. Ook kunt u de misstand telefonisch melden via het telefoonnummer (088) 48 90 500.

Geef bij uw melding uw telefoonnummer door en beantwoord de volgende vragen:

 • Wat is er precies gebeurd of wat is er precies aan de hand?
 • Hoe heeft de misstand plaatsgevonden of vindt de misstand plaats?
 • Wie is betrokken bij de misstand?
 • Wanneer heeft de misstand plaatsgevonden en/of in welk tijdsbestek?

Anoniem melden

De ANVS biedt uiteraard de mogelijkheid om informatie onder de aandacht te brengen waarbij de anonimiteit is gewaarborgd. Als anonieme informant kunt u ook gebruik maken van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een advocaat).

Rechten van melders

Waar heeft u recht op als melder van een misstand of een inbreuk op een Europese Richtlijn:

 • Geheimhouding van uw identiteit
 • Bescherming van uw persoonsgegevens
 • Een ontvangstbevestiging binnen 7 dagen
 • Informatie over de vervolgstappen binnen 3 maanden na de ontvangstbevestiging

De verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw melding te verwerken en onderzoeken. Daarbij houden wij uiteraard rekening met wat hierover in wetten en regels is opgenomen. Gegevens die niet belangrijk zijn voor uw melding worden niet door ons verwerkt. 

Geheimhouding

Ook uw niet-anonieme melding en identiteit houden wij zoveel mogelijk geheim. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming maken wij uw melding en identiteit kenbaar aan anderen. Wij beschermen ook de identiteit van de betrokkenen tijdens het onderzoek naar de melding.

Huis voor klokkenkluiders

Met de nieuwe Wet bescherming Klokkenluiders (die de Wet Huis voor Klokkenluiders vervangt en op 18 februari 2023 in werking is getreden) wordt de klokkenluider beter beschermd. U blijft ook altijd terecht kunnen bij Huis voor Klokkenluiders. U vindt meer informatie over de nieuwe wetgeving in de Wet bescherming Klokkenluiders.