Ongevallen met A- en/of B-objecten

Afhankelijk van het soort stralingsongeval wordt op verschillende niveaus geadviseerd. Bij stralingongevallen wordt onderscheid gemaakt in ongevallen met A-objecten of B-objecten. Zie ook het Landelijk Crisisplan Straling.

A-objecten

A-objecten zijn bijvoorbeeld kerncentrales, onderzoeksreactoren of schepen en ruimtevaartuigen die gebruik maken van kernenergie.

Als sprake is van een (dreigend) nucleair of radiologisch ongeval of crisis met een A-object wordt de nationale crisisorganisatie geactiveerd. Een stralingsongeval bij een categorie A-object vraagt om bestuurlijke coördinatie door de rijksoverheid in lijn met de afspraken zoals beschreven in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming en met de ondersteuning van het landelijke kennis en adviesnetwerk: Crisis Expert Team  straling en nucleair (CETsn). Het CETsn adviseert over te nemen maatregelen.

B-object

B-objecten zijn bedrijven en inrichtingen die gebruik maken van radioactieve bronnen voor industriële processen of toepassingen, die radioactieve bronnen opslaan of die radioactieve bronnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Ook ziekenhuizen behoren tot de categorie B-objecten, vanwege het radioactief materiaal dat daar gebruikt wordt voor de behandeling van patiënten en het stellen van diagnoses.

Een ongeval met een B-object is een ongeval met radioactieve stoffen of toepassingen waarbij sprake is van (mogelijke) stralingsgevolgen voor de directe omgeving of dat kan leiden tot vragen uit de omgeving. Ongevallen met B-objecten zijn bijvoorbeeld een transportongeval met vervoer van radioactief materiaal of een brand in een stralingslaboratorium. De bestrijding van dergelijke ongevallen valt, afhankelijk van het ingestelde GRIP-niveau, onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester of van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Het Crisis Expert Team straling en nucleair adviseert dan aan de Veiligheidsregio over de radiologische en gezondheidskundige situatie.

Kaart van Nederland met nucleaire installaties: A en B objecten.