Woo-verzoek

Volgens de Wet open overheid (Woo) kunt u vanaf 1 mei 2022 via een Woo-verzoek de ANVS vragen om openbaarmaking van overheidsinformatie. Het gaat om informatie die is vastgelegd in documenten waarvan de ANVS auteur of ontvanger is.

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.  De wet bepaalt  hoe de behandeling en toetsing van de verzoeken gaat.

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt.
  • Het betreft informatie die in documenten is vastgelegd.
  • Het  betreft informatie waar de ANVS over beschikt.
  • De informatie moet gaan over die te maken heeft met de publieke taak van de ANVS.


Als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet, kan de ANVS u om een toelichting vragen. De Woo-contactpersoon kan u ook helpen bij het indienen van uw verzoek.

U kunt uw Woo-verzoek richten aan:
Postbus 16001
2500 BA Den Haag

Of versturen via een mail aan info@anvs.nl of bellen met ons algemene nummer 088 - 489 05 00.

Een afgerond Woo-verzoek eindigt in een Woo-besluit. Een besluit op een Woo-verzoek kan zijn dat de gevraagde informatie wordt verschaft. Het kan ook zijn dat die informatie niet of niet helemaal wordt verschaft. In het besluit staan dan de redenen waarom dit niet gebeurt. Zo worden bijvoorbeeld persoonsgegevens uit het besluit en het verzoek verwijderd.

Een besluit op een Woo-verzoek aan de ANVS is samen met het verzoek openbaar voor iedereen. Ook is de informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt toegankelijk voor iedereen. De Woo-besluiten zijn te vinden op onze site onder het kopje ‘documenten’.