Organisatie

De taken van de ANVS wordt uitgevoerd in twee inhoudelijke kolommen: Nucleaire Veiligheid en Beveiliging en Stralingsbescherming en Crisismanagement. De kolom Sturing, Communicatie en Ondersteuning richt zich op taken die nodig zijn om de ANVS als één organisatie te laten functioneren.

Bestuur ANVS

Sinds 1 augustus 2017 is de ANVS een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het bestuur van de ANVS bestaat uit twee leden. Jan van den Heuvel is bestuursvoorzitter en Marco Brugmans is plaatsvervangend bestuursvoorzitter. Het bestuur is fulltime in dienst en stuurt de organisatie dagelijks aan. De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is politiek verantwoordelijk voor de ANVS.

 

Vorming organisatie ANVS

De ANVS is ontstaan omdat IAEA-verdragen en EU-regelgeving verdragslanden verplichten een zelfstandige autoriteit (‘regulatory body’) op te zetten. De autoriteit heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden ten aanzien van de zorg voor nucleaire veiligheid en stralinsgbescherming. Ze beschikt ook over specifieke kennis en voldoende middelen om haar taken te kunnen uitoefenen. Tot 2015 was de Nederlandse overheidsorganisatie voor nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en crisismanagement versnipperd. De ANVS is gevormd uit de volgende organisatieonderdelen:

  • Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid van EZ (NIV);
  • Kernfysische Dienst en het Team adviesnetwerken (nucleair) van de ILT van IenM (KFD en TAN);
  • Team Stralingsbescherming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van EZ (TSB).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vervult een aantal belangrijke taken voor de ANVS. Het gaat vooral om specifieke taken op het gebied van stralingsbescherming.